< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // ערב השקה: קתדרה 'על קצה המזלג' – גיליון 175 [יד בן צבי, מקוון] 3.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082001/

קתדרה על קצה המזלג
יום חמישי, 3.9.2020, י"ד באלול תש"ף, 17.00 – 18.30 | בזום

ערב השקה לגיליון 175 של 'קתדרה'
טעימות מפירות המחקר החדשים

יו"ר: יעל דינוביץ | מרכזת מערכת 'קתדרה'
דברי פתיחה: פרופ' ריכב (בוני) רובין | ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי והאוניברסיטה העברית

מפעלי המים התת־קרקעיים והעיליים בצפת ובסביבתה בתקופה הממלוכית
פרופ' ינון שבטיאל | המכללה האקדמית צפת

ירושלים כפריפריה: העיר והנהדֹה (תנועת התחייה התרבותית הערבית)
פרופ' עמי איילון | אוניברסיטת תל־אביב

הומור, אידיאולוגיה ופוליטיקה בבדיחות היישוב על משפחת בן-יהודה
ד"ר צפי זבה-אלרן | אוניברסיטת חיפה

ההשתתפות ללא תשלום | בהרשמה מראש >

https://act.ybz.org.il/he/cathedra-175

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה