< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הודעה שנייה // מפגש: בבית פנימה – כתיבת אוכל בין מגדר ללאומיות (סדרה: שמים הכול על השולחן) [ון ליר / מקוון] 21.7.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0070602/

בישראל של המאה העשרים ואחת הבישול העילי הוא עדיין טריטוריה גברית ויהודית במידה רבה. דיבור וכתיבה על אוכל משכתבים לא רק מתכונים, אלא גם יחסי כוח. כיצד משפיעה הגורמטיזציה של המטבח הביתי על שיח האוכל? היכן עומדים ספרי הבישול בין היותם גלעד למטבחים נעלמים ואתר של נוסטלגיה קולינרית, ובין היותם קריאת תיגר על יחסי הכוח המגדריים והלאומיים במטבח? כיצד תפקידה הקלאסי של האישה בתרבות הפטריארכלית נכתב מחדש במסגרת פורמט המקדש את המסורת?

השידור החי ילווה בכתוביות בעברית

מפגש רביעי

בסדרת מפגשים על אוכל ופוליטיקה –
שמים הכול על השולחן: המטבח הפלסטיני והישראלי על קרש החיתוך

שפים, ייננים, חוקרות וחוקרים ערבים ויהודים מדברים על אוכל ופוליטיקה במטבח.
עד כה לא התקיים דיון פתוח וביקורתי בסוגיות הפוליטיות העומדות בבסיס השדה הקולינרי בארץ.
סדרת המפגשים יוצאת מנקודת הנחה שהמטבח המקומי מושפע בהכרח מהמאבק על הגדרת זהות לאומית, על ניכוס תרבותי ועל ייצוג מגדרי.

הצטרפו אלינו לשולחן עגול המפגיש בין אוכל למחשבה, הלכה למעשה.

צוות ההיגוי: פרופ׳ דניאל מונטרסקו, עומר עילואן, יאיר יוספי, נועה ברגר, בסמה פאהום, גל בן משה

21.7.20
19:00 – 21:00

https://bit.ly/2NHKoAD

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added