< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: היהודים הספרדים בארץ ישראל מול אתגרי הזמן (פנינה מורג-טלמון) [יד בן צבי, מקוון] 25.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061700/

היהודים הספרדים בארץ ישראל מול אתגרי הזמן
ערב מחווה לד"ר פנינה מורג-טלמון לרגל מלאת לה תשעים

יום חמישי, 25.6.2020, ג' בתמוז תש"ף, 18:30

ללא תשלום, בהרשמה מראש 

02-5398855 / act.ybz.org.il

 

18:30 דברי פתיחה

ד"ר דותן ארד, אוניברסיטת בר-אילן, ראש מרכז אלישר

ברכות

מר עודד אלישרפרופ'
עפרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי

הרצאת פתיחה

ד"ר פנינה מורג-טלמון, האוניברסיטה העברית
דרכי בחקר היהדות הספרדית

18:50 מושב ראשון

שיח וחקר: חברים ותלמידים

פרופ' דבי ברנשטיין, אוניברסיטת חיפה
קווים בעבודתה המחקרית של ד"ר פנינה מורג-טלמון

ד"ר מלכה כ"ץ, מכלת דוד ילין
להיות תלמידה של פנינה: בין האישי למקצועי

פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי
המפגש בין הישוב היהודי ומנהיגים ספרדים בארץ ובין יהדות צפון אפריקה, עשור ההכרעה 1949-1939

 

אתנחתה מוסיקלית

 

19:50 מושב שני

חקר הזהות הספרדית: הדור הבא

ד"ר תמיר קרקסון, אוניברסיטת בן-גוריון"
עברים אמיתיים: אליעזר בן-יהודה והעילית הספרדית בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית

ד"ר הילה שלם בהר"ד, אוניברסיטת בן-גוריון
ספרדים, אבל משלנו: מודעות של שייכות בקרב ספניולים במעברות העולים

ד"ר אביעד מורנו, אוניברסיטת בן-גוריון
בין ואדי סאליב לחופי הים הקריבי: רשתות עולמיות של תודעה עדתית בישראל

20:50 דברי חתימה

ד"ר פנינה מורג-טלמון

https://act.ybz.org.il/he/eliashar_pnina2020

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה