< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנאות: סדנאות במחקר איכותני [מופ"ת, ת"א] יולי-ספטמבר 2020

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0053011/

סדנאות במחקר איכותני

 

במהלך חודשים יולי וספטמבר 2020 יתקיימו במכון מופ”ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני. הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. עוד הן מיועדות לחברים ותיקים וחדשים בקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במהלך השנה האקדמית במכון מופ״ת.

 

* לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, ייתכן שהסדנאות יתקיימו באופן מקוון. אנא התעדכנו באתר מכון מופ”ת. הודעה בנושא תישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

 

 1. מבוא למחקר איכותני , ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות, ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין ביניהן.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם התנסו בעריכת מחקר איכותני, או שמצויות/ים בשלבים הראשונים בתכנונו או בעריכתו.

תרומת הסדנה

 • הבנת התשתית הפילוסופית והמתודולוגית של מחקרים איכותניים-פרשניים
 • הכרת אסטרטגיות החקירה (מסורות המחקר) המרכזיות במחקר איכותני

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 5 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9669

 

 1. ניתוחי תוכן במחקר האיכותני , ד”ר שרה שמעוני

בשנים האחרונות רווח במחקרים איכותניים המושג “ניתוחי תוכן” – ניתוח תכנים של נתונים איכותניים דוגמת ראיונות, מסמכים וכתובים עיוניים ותיאוריים, ואף נתונים חזותיים ושמיעתיים דוגמת תצפיות ומוצגים. הסדנה תתמקד בסוגים הבולטים של ניתוחי תוכן בזיקה למקומם במסורות המרכזיות במחקר האיכותני: חקר/י מקרה/ים, התאוריה המעוגנת בשדה ועוד. יידונו הקשרים בין תוכן לצורה ולמבנה, בין תוכן למהות ולמשמעות, בין תוכן גלוי לסמוי, בין רדוקציה של התוכן למיצויו, בין ידע תאורטי והתנסותי קודם ובו-זמני של החוקר לביצוע ניתוח התוכן ועוד. תידון סוגיית האמינות והאיכות מחקר איכותני שבבסיסו ניתוח תוכן.

המשתתפים בסדנה יתרגלו ניתוח תוכן של טקסט וידונו באפשרויות להמרות ניתוח כזה לניתוחי תוכן מורכבים יותר, למשל כאלה המניבים תאוריות/מודלים מעוגנים בשדה ועוד.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה, בעלי היכרות עם המחקר האיכותני, המבקשים להרחיב את הבנתם ואת יכולתם לקבל החלטות תכנון וביצוע משוכללות ומושכלות יותר בדבר ניתוחי תוכן בהקשרים המתודולוגיים של מחקריהם.

מטרות הסדנה

 • הכרת והבנת הסוגים המרכזיים של ניתוחי תוכן ומקומם במסורות מרכזיות במחקר האיכותני
 • הבנת הדרך הבסיסית לניתוח תוכן ואפשרויות ההמרה שלה לדרכי ניתוח תוכן מורכבות יותר

 

הסדנה תתקיים ביום שני, 6 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה:https://store.macam.ac.il/store/workshops/9671

 

 1. היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים, ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל

הסדנה תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הפרשניות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). ככל שהזמן יאפשר, יידונו שאלות אלה: מה הוא נושא מתאים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר האיכותניות המרכזיות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מה הוא הרציונל של דגימה איכותנית, ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מה הם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני? מה הם העקרונות של ניתוח איכותני, ומה הן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מה הם ההיבטים האתיים הייחודיים של מחקרים איכותניים? מה הוא מחקר איכותני איכותי?

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות המתכננות/ים לערוך מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים שונים של עריכתו.

תרומת הסדנה

 • הבנת המאפיינים של נושאים המתאימים לחקירה איכותנית
 • רכישת יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות
 • רכישת יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני
 • הבנת הכלים המרכזיים לאיסוף נתונים ולניתוחם במחקרים איכותניים
 • הבנת הסוגיות האתיות הייחודיות למחקרים איכותניים ואסטרטגיות ההתמודדות עימן
 • הכרת התבחינים של איכות במחקרים איכותניים

 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 12 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9670

 

 1. כתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים – מתחילים , פרופ’ ברכה אלפרט

 

הסדנה תעסוק בדרכים לכתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים. נדון באופן שבו עוברים משלב ניתוח הנתונים לשלב הכתיבה ובאופיו של התוצר הכתוב. נבחן את רכיבי הטקסט האיכותני ונלמד כיצד להציגו: הצבת הבעיה ומיקוד הטיעון המרכזי, מבנה ורצף העבודה הכתובה, תפקידה ומקומה של התאוריה, אופן הצגת הממצאים, סגנון הכתיבה. נעיין בדוגמאות ממאמרים שפורסמו ונציג שאלות לבחינת איכות הטקסט. במידת האפשר נתנסה בכתיבת קטע מתוך מחקר בתהליך. נדון גם בתפקידו ובמקומו של החוקר בכתיבה, ובדרכים לתמיכה בתהליך כתיבה מתמיד ומיטבי.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי החברה וההתנהגות שיש להם היכרות בסיסית עם יסודות המחקר האיכותני ומצויים בתהליך ביצוע, או מתכננים לערוך, מחקר איכותני.

תרומת הסדנה

 • היכרות והבנה של רכיבי הכתיבה של עבודה ומאמר איכותני
 • פיתוח יכולת כתיבה איכותית של תוצרי מחקר איכותני
 • חיזוק המסוגלות וההנעה לכתיבה אקדמית איכותנית

 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 19 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9672

 

 1. מבוא למחקר נרטיבי, ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריו של המחקר הנרטיבי, בהתבסס על תפיסתו כפרדיגמת מחקר פרשנית ייחודית. הנושאים שיידונו: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי ומקורותיו הדיסיפלינריים; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); עקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים; גישות וזרמים בתוך המחקר הנרטיבי;

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שיש להן/ם היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני, והן/ם מבקשות/ים ללמוד על אופיו הייחודי של המחקר הנרטיבי כסוג מחקר מובחן בתוך המחקר האיכותני.

 

תרומת הסדנה

 • הבנת הייחודיות של המחקר הנרטיבי כפרדיגמת מחקר מובחנת בתוך המחקר האיכותני
 • הכרת התשתית הפילוסופית של המחקר האיכותני
 • יכולת לזהות נרטיב ולהבחינו מסוגי טקסט לא נרטיביים
 • הבנת העקרונות המתודולוגיים הייחודיים המנחים את האיסוף/ההפקה של נתונים נרטיביים ואת ניתוחם

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 2 בספטמבר 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9674

 

 1. כתיבה ופרסום של עבודות ומאמרים איכותניים- מתקדמים, פרופ’ ברכה אלפרט

 

בסדנה נעמיק ברכיבי התוצר הכתוב של מחקר איכותני, תוך בחינה של דוגמאות ממאמרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים. נעמוד על הבדלים בכתיבה במסגרת סוגות שונות של מחקר איכותני כגון מחקר אתנוגרפי, מחקר נרטיבי ומחקר פעולה. נבחן קטעים כתובים ממחקריהם של המשתתפים וניתן עליהם משוב. בהמשך נעסוק בבחירת כתב עת מתאים תוך הבטחת מיצובו האקדמי, ונדון באופן התקשורת עם העורכים ובתגובה לתשובות המתקבלות. למשתתפים תינתן הזדמנות להציג מניסיונם בכתיבה ובפרסום למען הלמידה של כלל הקבוצה.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי החברה וההתנהגות שיש להם היכרות עם יסודות המחקר האיכותני. הסדנה מתאימה הן לחוקרים שהשתתפו בסדנה למתחילים הן לחוקרים שלא השתתפו בסדנה אך מתנסים בכתיבה, פרסמו עבודות ומאמרים איכותניים ומבקשים לחזק את יכולותיהם בתחום זה.

 

תרומת הסדנה

 • העמקת יכולת הכתיבה האקדמית האיכותנית והאיכותית
 • למידה מעבודותיהם ומניסיונם של המשתתפים בכתיבה ובפרסום
 • היכרות עם דרכים לבחירה בכתבי עת מתאימים ולתקשורת עימם

 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 6 בספטמבר 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9673

 

 1. ניתוח נרטיבי , ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל

 

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה. דגש עיקרי יושם על מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית. המשתתפים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים העורכות/ים או מתכננות/ים לערוך מחקר נרטיבי, ושיש להן/ם היכרות בסיסית עם סוג מחקר זה.

*תינתן עדיפות למי שלמדו בסדנה “מבוא למחקר נרטיבי”.

 

תרומת הסדנה

 • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס הניתוח הנרטיבי
 • היכרות עם הסוגים השונים של ניתוח נרטיבי
 • הבנת העקרונות והכלים של מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית
 • רכישת יכולת ראשונית לניתוח נרטיבים

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 9 בספטמבר 2020, בשעות 10:00–14:30

 

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9675

 

 1. חקר תקשורת שיח מקוונת בעידן הקורונה , פרופ’ עירית קופפרברג

הסדנה תתקיים ביום חמישי, 10 בספטמבר 2020, בשעות 10:00–14:30

 

כדור הארץ שלנו חווה משבר שלא היה כמותו בתולדות האנושות. משבר זה שם בקדמת הבמה את חשיבותה של התקשורת המקוונת במקום העבודה ובין בני המשפחה והחברים. לאור הנאמר, נוסחו מטרות הסדנה המיועדת למשתתפים המעוניינים ללמוד מה הוא שיח מקוון בהשוואה לשיח פנים אל פנים ושיח טלפוני, תוך שימת דגש בחקר ממדים גלויים וסמויים של הנתונים הנחקרים. בחלק הראשון נתמקד בהגדרות של מונחי יסוד בתחום חקר השיח (שיח, חקר השיח, שיח מקוון, הקשר, גישות מכוונות תאוריה וגישות מכוונות נתונים, שימוש במספר שיטות, ובנתוני מחקר המשלבים רכיב מילולי, ויזואלי ומוזיקלי, פרשנות, ועוד). ההגדרות יומחשו באמצעות דוגמאות ממחקרים קודמים. בחלק השני המשתתפים יתנסו בניתוח שיח באמצעות מספר שיטות ניתוח, בהצגת הממצאים ופרשנותם. בחלק האחרון של הסדנה יינתנו תשובות לשאלות המשתתפים בהתייחסות למחקרים שלהם.

 

מבנה הסדנה

בחלק הראשון נציג מסגרת תיאורטית שתגדיר בלוית דוגמאות את התחום, את הגישות התיאורטיות השונות הקיימות, ותתיחס למספר שיטות ניתוח.

בחלק השני המשתתפים יתנסו בניתוח שיח מקוון, ובפרשנות הנתונים בהשוואה לניתוח נתונים הלקוחים משיח פנים אל פנים.

בחלק השלישי נתייחס לשאלות שעולות מתוך מחקריהם של משתתפי הסדנה.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, הייעוץ, הרפואה, התקשורת, העבודה סוציאלית, הבלשנות, האנתרופולוגיה, החינוך, הספרות, המשפטים ועוד – המבקשים לשלב ניתוח שיח במחקרם.

מטרות הסדנה

הבנת המסגרות התאורטיות והמתודולוגיות שמציע חקר השיח לחקר שיח בכלל עם דגש בשיח מקוון ורב מודלי בעידן הקורונה.

הבנת הקשר בין מטרות המחקר לבין שימוש בשיטה או בשיטות ניתוח שונות

התנסות בניתוח של טקסטים מקוונים, בתיאור ובפרשנות של הממצאים

 

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9676

 

להרשמה מקוונת לסדנאות: https://mofet.macam.ac.il/rashut/sadnaot/

 

להרשמה טלפונית – מינהל לומדים: טל’ ,03-6901426/401 mlomdim@macam.ac.il

 

הערות:

ההשתתפות בסדנאות מקנה גמול השתלמות למורים במוסדות להכשרת עו”ה – 6 שעות מבין 14 השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול בשנת לימודים אחת. מכון מופ”ת ידווח על הזכאות כ”נושאים בהכשרת מורים”.פתיחת הסדנה מותנית במספר משתתפים.

 

https://mofet.macam.ac.il/rashut/sadnaot/

Message publisher
טל אורן rashut@macam.ac.il
Full address
מכון מופ"ת, שושנה פרסיץ 13 תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added