< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // רב-שיח: נשיות במרחב הדתי [העברית / מקוון] 1.6.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0052705/

שלום רב,

מצ”ב הזמנה פתוחה להצטרפות למפגש רב-שיח פתוח לקהל של קבוצת לימוד בחברותא נשיות במרחב הדתי: חוויה, נוכחות וייצוג, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

קבוצת החברותא ‘נשיות במרחב הדתי: חוויה, נוכחות וייצוג’ עוסקת בסוגיות של נוכחות נשים בעולם הדתי, החוויה הדתית הנשית, כמו גם ייצוגן של נשים בעולם הדתי. קבוצת החברותא מהוה במה אקדמית, מקצועית וחברתית המאפשרת לתלמידות מחקר לדון בסוגיות העולות בהצטלבות חקר הדתות ולימודי מגדר, תוך שימוש בתיאוריות, מתודולוגיות, הקשרים שונים וסוגיות מחקריות רלוונטיות למשתתפות.

רשימת הדוברות:
אגי ויטיך – התכנסות דברי פתיחה. דוקטורנטית בחוג למדעי הדתות, מרכזת קבוצת לימוד בחברותא, האונ’ העברית.
יעל קידרון – מרחב להבניית זהות נשית-דתית: מנהיגותה של הרבנית ימימה מזרחי. דוקטורנטית בחוג למגדר, אונ’ בר אילן.
אסתר פרידמן – חינוך יהודי בבתי ספר חילוניים בקנדה. דוקטורנטית בחוג לחינוך, האונ’ העברית.
קלמנס בשט – גיאוגרפיה דתית ואנתרופולוגיה פוליטית. דוקטורנטית בחוג לגיאוגרפיה.
מיכל עציון – נשות חב”ד השליחות בעולם. דוקטורנטית בחוג למגדר, אונ’ בר אילן.
נקיים גם דיון בעקבות שאלות הקהל.

המפגש יתקיים ביום שני, 1 ביוני, בין השעות 18:30-20:00.

לינק למפגש בזום: https://us02web.zoom.us/j/82432227453

המפגש יתקיים בשפה האנגלית

‏‏‏לפרטים נוספים אגי: agi.wittich@mail.huji.ac.il
אתר לימוד בחברותא: https://limudchevruta.huji.ac.il/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added