< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: קווים לדמותנו - בין פה לשם, האקדמיה הישראלית ועולמות אקדמיים אחרים (עדי שרצר) (סדרת מעברים) [העברית, ירושלים / מקוון] 1.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052313/

קווים לדמותנו – בין פה לשם, האקדמיה הישראלית ועולמות אקדמיים אחרים

בהנחית ד"ר עדי שרצר (אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת ארפורט)

הקובץ "קווים לדמותנו" (קישור כאן) מאגד שלושים ביוגרפיות של חוקרים וחוקרות של החברה הישראלית ומבקש לעמוד על הקשר שבין הביוגרפיה האישית לעיסוק המחקרי. במפגש השני (מתוך שלושה) נבקש משלושה מהכותבים שהשתתפו בקובץ לספר על ההבדלים בין המערכת האקדמית הישראלית למערכות אקדמיות אחרות, להתייחס להבדלים בין העולם האקדמי בו הם עשו את צעדיהם הראשונים לעולם האקדמי היום ולהרהר לגבי התחום של "לימודי ישראל" בפרט ומדעי הרוח והחברה בכלל, 1 ביוני 2020.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה