< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: אמנת יחסי מנחה מונחה באקדמיה (דוד אבניר) (סדרת מעברים) [העברית, ירושלים / מקוון] 20.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0051505/

שלום רב,

בשבוע הבא במעברים. מפגשי תעסוקה מחוץ לאקדמיה. שינוי חברתי והאקדמיה,  קווים לדמותנו, אמנת יחסי מנחה מונחה באקדמיה, תקשורת המחקר ואיך להגביר את הסיכויים לקריירה האקדמית.

שני מפגשים ביום ראשון, ואחד בכל אחד מיתר ימי העבודה.  ראו תוכנית מלאה למטה. רשת מעברים פתוחה לתלמידי ותלמידות מחקר. הצטרפות לרשת האמייל של מעברים כאן. בצרופה התוכנית המלאה כולל קישורים לפעילויות עבר.

פרופ' דוד לוי-פאור

מפגש על  אמנת יחסי מנחה מונחה באקדמיה,  עם פרופ' דוד אבניר, בעבר ראש הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית ויוזם האמנה ליחסי מנחה מונחה.  מנחים: גב' תמר אלמוג ופרופ' דוד לוי-פאור. המשתתפים מתבקשים לקראו את האמנה לפני המפגש (קישור כאן). יום רביעי, ה 20 במאי 2020, בשעה 16.30. קישור לזום כאן.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה