< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // קורונה - ביטול ** כנס: הכנס השנתי הרביעי לתולדות השיטור בישראל [אונ תל אביב] 24.3.20 ** ביטול קורונה **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0030709/

לאור המצב והנחיות משרד הבריאות, אנו נאלצים לדחות את מועד קיומו של הכנס השנתי הרביעי לתולדות השיטור בישראל. מועד חדש יפורסם, לכשיקבע.

הכנס השנתי לתולדות השיטור בישראל מוקדש לעיסוק בהיסטוריה של הארגונים האמונים על אכיפת החוק, שמירת הסדר הציבורי וביטחון הפנים בארץ ישראל ולתפקידים אותם מילאו, משלהי התקופה העות’מאנית ואילך. זאת, תוך התמקדות בזיקות ויחסי הגומלין בין הארגונים לחברה בה פעלו, כמו גם בסוגיות אחרות. הכנס מיועד לקדם את הדיאלוג שבין המשטרה לאקדמיה ולעודד עריכת מחקרים הבוחנים את תולדותיה של המשטרה ואת חלקו של הארגון בהיסטוריה הישראלית.

תכנית הכנס:
9:30-9:00 – התכנסות
10:00-9:30 – דברי פתיחה

11:40-10:00 – מושב ראשון: בטרם היות משטרת ישראל
יו"ר: אורנה אליגון דר, מכללת ספיר והקריה האקדמית אונו

על שוטרים (ו)גנבים בדרך שבין יפו לירושלים במאה ה-19. מוטי פסל, המרכז למורשת מנחם בגין.

משטרת המנדט בפלשתינה – היבטים אזרחיים. אסתר הדר, אוניברסיטת תל אביב ומשטרת ישראל.

"אבו ג'ילדה": מרוצח פלילי לגיבור לאומי. יגאל גרייבר, חוקר עצמאי.

רצח בני משפחת יעקבי, נהלל, דצמבר 1932, יוני שפירא, אוניברסיטת בר-אילן ומשטרת ישראל.

13:30-12:10 מושב שני: עשורים ראשונים
יו"ר: אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן.

תפקיד המשטרה בכינונה של אזרחות חרדית: הפגנות השבת בירושלים (1956-1948), נעמי לבנקרון, אוניברסיטת בר אילן.

"הנדון: כת הכנענים" – מעקב משטרת ישראל אחר חברי מרכז העברים הצעירים בתחילת שנות החמישים, שי פררו, מכללת אורנים.

בצל התביעה: משטרת ישראל ("לשכה 06") בפרשת משפט אייכמן, שרון גבע, סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל-אביב.

15:50-14:30 – מושב שלישי: "מאז ועד היום", סוגיות בשיטור
יו"ר: שלומי שטרית, אוניברסיטת בר-אילן ומשטרת ישראל.

"בובי אזולאי"?: הדיון סביב דמותו של השוטר הישראלי המצוי והרצוי בשנות השישים, עודד היילברונר , מכללת שנקר והאוניברסיטה העברית.

התפתחות "הציבור" בקביעת מדיניות וישומה- בראי המדידה, דוידי גרבר-שגיב, חוקר עצמאי.

"לפני זמן המחשב וההייטק": על לידתה של פשיעת המחשב במשטרת ישראל, אחיה אדמוני, אוניברסיטת בר-אילן ומשטרת ישראל.

הכנס ייערך ביום ג', 24.3.2020, באולם 105, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום. לרישום, יש לפנות לדואל moreshet@police.gov.il או לטלפון 02-5788263

https://www.policemuseum.org.il/he/2020_conference_invite/

מפרסם ההודעה
סנ"צ ד"ר שלומי שטרית מפקד בית מורשת משטרת ישראל moreshet@police.gov.il
כתובת מלאה
אולם 105, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה