< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הרב שג"ר - הגות ומחשבה לעת הזאת [בר אילן, רמת גן] 5.3.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0022926/

הרב שמעון גרשון רוזנברג – המוכר בכינויו הרב שג”ר – (1949 – 2007), מן ההוגים הבולטים של המחשבה היהודית במאה העשרים. מן הצד הסוציולוגי, מצוי היה ברב שג”ר במרכז ובשוליים של חוגי הציונות הדתית, אך דומה שמבחינה הגותית ורעיונית חשיבותו חורגת הרבה מעבר לחוגים אלה. הרב שג”ר החל את דרכו כרב ומחנך ב”ישיבת הכותל”, והיה לשותף מרכזי בכמה מבתי המדרש שביקשו לפרוץ דרך ייחודית במחשבה הדתית: “מעלה.- המרכז לציונות דתית”, “ישיבת שפע – מקור חיים”, “ישיבת שיח יצחק”, ו”בית מורשה”. הוא היה לאישיות ולמורה דרך לצעירים רבים, תוך כדי שהוא כותב שיח הגותי ודתי המתמודד עם אתגרי המודרניות, הפוסטמודרניות, והשיח הפוליטי והמוסרי של העת הזאת. בחמש עשרה השנים האחרונות, זוכים כתביו לצאת לאור תוך כדי עריכה וסידור של הועד להוצאת כתביו. משנתו הולכת ומוצאת את מקומה בקרב לומדים ולומדות רבים, וזוכה גם למחקר אקדמי וחוץ אקדמי בהקשרים פילוסופיים, תיאולוגיים, היסטוריים ופוליטיים.

הכנס שעתיד להתקיים בבר אילן, מבקש לתת במה לשיח המחקרי ההולך ומתפתח סביב הגותו של הרב שג”ר. הכנס מכוון לאפשר מבט על המחקר הקיים, להצביע על כיווני מחקר עתידיים, ולהרחיב את ההתעניינות ואת ההקשרים שבו ראוי לטעת את משנתו.

בין הכיוונים המוצעים לכנס: מקומו בהגות היהודית המודרנית ; תפיסתו ההרמנויטית ומעמדו כפרשן ; החשיבה הפוליטית של הרב שג”ר ; משנתו החינוכית ; יחסו של הרב שג”ר לפוסטמודרניזם ; הרב שג”ר בתוך שיח עם אסכולות פילוסופיות שונות.

הכניסה בחינם. הרשמה מראש

תכנית הכנס

הרשמה

Message publisher
חנוך בן פזי benpazi.hanoch@gmail.com
Full address
בניין יעקובוביץ (1002), אולם 01, אוניברסיטת בר אילן
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added