< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: הכנס הראשון של האגודה הישראלית להיסטוריה של ילדים [עכו] 5.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012423/

התכנסות

20:09 ברכות:

ד"ר חיים שפרבר, ראש החוג הרב-תחומי, האקדמית גליל מערבי

דברי פתיחה: ד"ר טלי ברנר, אוניברסיטת תל אביב

30:09 הרצאת פתיחה: ד"ר בעז כהן, האקדמית גליל מערבי

הנשמע קולם של הילדים הניצולים לאחר השואה?

50:09 – 10:11 מושב ראשון: קולות הילדים 1

יו"ר: ד"ר זהבית שנקולובסקי, מכללה אקדמית אשקלון

ד"ר גליה השרוני, אוניברסיטת חיפה ויד בן צבי
'לרעי היקר שלום וברכה…' ילדות במושבות העבריות בראשית המאה העשרים
בראי מכתבי ילדים

ד"ר אסף מונד, אוניברסיטת תל אביב
תגובות של ילדים לתקיפות הצפלינים בלונדון בזמן מלחמת העולם הראשונה

ד"ר עמוס בלובשטיין נבו, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בר-אילן
עולמם של מוכרי העיתונים הקטנים בישראל

10:11 – 30:11 הפסקת קפה

30:11 – 50:12 מושב שני: תרבות חומרית

יו"ר: ד"ר ירון פשר, האקדמית גליל מערבי

ד"ר פנינה רוזנברג, הטכניון, חיפה
"חפצי מעבר" של ילדי הקינדרטרנספורט כאתר זכרון

מר גדי כפיר, חוקר עצמאי
ציונות ומשחקי קופסה 1948-1900

ד"ר ערגה הלר, מכללת קיי, באר שבע
מעצבים ילדות ישראלית: בגדי ילדים באיור ובתיעוד ההיסטורי

50:12 – 30:13 ארוחת צהריים וישיבת אגודה

30:13 – 00:14 הרצאת מפתח:

פרופ' זהר שביט, אוניברסיטת תל אביב
"הגיהנום הוא הילדות" )תומס ברנהרד: Meister Alte ,מייסטרים דגולים(

00:14 – 10:15 מושב שלישי: ילדות

יו"ר: ד"ר ורד טוהר, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר צחי כהן, הקריה האקדמית אונו ומכללת הרצוג
מהותו וכישרונותיו של התינוק בספרות חז"ל

ד"ר אייל לוינסון, האוניברסיטה העברית ירושלים
על בנות ואבותיהן באשכנז בימי הביניים

ד"ר חזקי שוהם, אוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן
יום ההולדת בישוב

10:15 – 20:15 הפסקת קפה

20:15 – 00:17 מושב רביעי: קולות הילדים 2

יו"ר: פרופ' אבנר גלעדי )אמריטוס(, אוניברסיטת חיפה

ד"ר רונה אבישר לואיס, מכללת דוד ילין ואוניברסיטת חיפה
ילדי קדם – מודל מחקרי לבחינת ילדים וילדות בארץ ישראל
בתקופת הברונזה והברזל

גב' נעמה מורג זמונסקי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בין חזון למציאות: כישלון ממשלת 'החזית העממית' בצרפת למגר את עבודות
הכפייה של ילדים באופיס דו ניז'ר

ד"ר דוד גדג', אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ילדות מתמערבת במרוקו במחצית הראשונה של המאה העשרים

גב' אלה אילון, אוניברסיטת תל אביב
"מאד צחקנו כל הזמן":יתומי מלחמה ישראליים כותבים ממחנות קיץ באירופה 1954

מפרסם ההודעה
טלי ברנר התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, אוניברסיטת תל-אביב tmberner@gmail.com
כתובת מלאה
בית הספר לניהול, אודיטוריום 727, המכללה האקדמית גליל מערבי
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה