< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: שבי קשה מכולם (שגית מור) [בית ברל, כפר סבא] 22.1.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0011711/

מתכבדים להזמינכם להשקת הספר

שבי קשה מכולם

מאת ד”ר שגית מור

יום ד’ | 16:00-14:00 | 22.1.2020 | כ”ה בטבט תש”ף | אודיטוריום אורן

14:00 – 14:15 התכנסות וכיבוד קל

פתיחה והנחיה: ד”ר אילון שמיר, ראש החוג למקרא ותרבות ישראל

ברכות: פרופ׳ נורית בוכוייץ, דקאן הפקולטה לחברה ותרבות

דברים על הספר: ‘שבי קשה מכולם’ – שבויים, שבי ושיח השבי בספרות חז”ל

ד”ר יעקב טפלר, דקאן הסטודנטים, חוקר נצרות קדומה והספרות התלמודית

הרצאה מרכזית: “בשליחות הלב” – שבויי ונעדרי צה”ל, מו”מ, משפחות, ומבצעים עם ה”מוסד” וגופים נוספים

עו”ד אורי סלונים, יועץ שבעה שרי בטחון (לשעבר) לשבויים ונעדרים; יו”ר וארייטי – סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים

מגיבה: ד”ר שגית מור

שבי קשה מכולם – הספר מנתח את היחס החברתי-הקהילתי וההלכתי כלפי שבויים יהודיים בתקופת המשנה והתלמוד. נידונות בו הדילמות המעשיות שעוררו אירועים של שבי בחייו של השבוי, משפחתו וקהילתו. לצד דיון בפן הממשי וההיסטורי נחשף שדה השיח שהתקיים בקרב החכמים בפרט, ובקרב הקהילה היהודית בכלל. העיון מציע פרספקטיבה נוספת ומעמיקה להתבוננות בשיח העכשווי שמתנהל אודות דילמות אקטואליות שעל סדר היום של מדינת ישראל.

החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל כצנלסון. עלות החניה 16 ש”ח לאתר עמותת וראייטי

Message publisher
ריקי זגורי מנהלת שיווק הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל טלפקס: 09-7476353 rikiz@beitberl.ac.il
Full address
המכללה האקדמית בית ברל, אודיטוריום אורן
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added