< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: הגות יהודית של ימי הביניים וראשית העת החדשה: פילוסופיה וקבלה [אונ תל אביב] דדליין=31.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9301106/

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד מזמין מועמדי ם/ות למשרה בתחום ההגות היהודית בימי הביניים וראשית העת החדשה: פילוסופיה וקבלה.

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסים בתחומי התמחותו/ה, להנחות תלמידי מחקר וכן לערוך מחקר עצמאי באיכות אקדמית גבוהה. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בחוג ובפקולטה . עדיפות תינתן לחוקר\ת המכסים יותר מתחום אח ד. מצופה מהמועמד/ת ללמד בעברית בתוך שנתיים מתחילת המינוי . מועמדים/ות שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

המשרה פתוחה למועמדים/ות בעלי/ות תואר " דוקטור לפילוסופיה "או למועמדים/ות שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם/ן. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם .הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

על המועמדים לשלוח מכתב פניה, קורות חיים, רשימת פרסומים, תיאור תכנית מחקר והוראה (2-3 עמודים), סקרי הוראה (אם יש) ושני פרסומים אקדמיים נבחרים אל: פרופ' אדם אפטרמן, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב 69978 ישראל, או בדוא"ל afterman@tauex.tau.ac.il

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ" ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה – 31-12-2019

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד . המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי

https://humanities.tau.ac.il/jewish_philosophy/bidding_segel

מפרסם ההודעה
אדם אפטרמן afterman@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה