< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות פוסט-דוקטורט בבית הספר להיסטוריה [אונ תל אביב] דדליין=16.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9123107/

הקרן ע"ש תומס ארתור ארנולד למצוינות במחקר היסטורי – בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ

מעניקים שתי מלגות פוסט דוקטורט

בתחום לימודי ההיסטוריה ע"ש תומס ארתור ארנולד

המלגות בגובה של 30,000 דולר האחת, תוענקנה בשנת הלימודים תשפ"א לתקופה של שנה.

ההשתלמות הפוסט-דוקטורנטית תהיה בחסות איש סגל בכיר מבית הספר להיסטוריה, או מסגל החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת ת"א. על הזוכים במלגה לקחת חלק בפעילות מחקרית הנוגעת לתחום המחקר והכתיבה שלהם. נדרשת נוכחות קבועה בקמפוס.

יכולים להציג את מועמדותם חוקרים וחוקרות שיהיו זכאים לתואר דוקטור בתחום ההיסטוריה עד לתחילת תקופת המלגה (10.2020), או מועמדים שלא חלפו יותר מחמש שנים מהמועד שבו קבלו את תואר הדוקטור. בעלי תואר דוקטור מאוניברסיטת תל-אביב אינם יכולים להציג מועמדות.

על המועמדים לצרף אישור המעיד על מועד הזכאות לתואר, שלושה מכתבי המלצה, קורות חיים, דוגמת כתיבה, תיאור תכנית המחקר בעת ההשתלמות הפוסט- דוקטורנטית והסכמת איש הסגל המעניק חסות למחקר.

מועמדות יש להציג עד ל-16/2/20 למזכירות בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, אוניברסיטת תל-אביב.

את מסמכי המועמדות ומכתבי ההמלצה יש לשלוח במישרין לכתובת:

schoolofhist@tauex.tau.ac.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאילת שלו ארטו

טל' 03-6405309

https://humanities.tau.ac.il/history-school/awards

מפרסם ההודעה
יעל לוי yaelevy@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה