< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: חברה מדירה: שנאת נשים, זרים, גזענות, הומופוביה, אסלאמופוביה ואנטישמיות בעת החדשה המוקדמת [בר אילן / רמת גן 04/20] דדליין=31.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121611/

על רקע התגברות הדחייה והשנאה המופנות כלפי מהגרים, זרים, להט״בים וקבוצות אחרות (מוסלמים, יהודים, ועוד) בארץ וברחבי העולם, החלטנו לקיים דיון בתופעות הללו מנקודת מבט היסטורית, במסגרת הכנס השנתי הרביעי של "הפורום הישראלי ללימודי העת החדשה המוקדמת", שיתקיים באוניברסיטת בר-אילן, ב-22 באפריל 2020. נבקש לדון בתופעות המדאיגות הללו בקונטקסט היסטורי ספציפי, כאמצעי רפלקסיבי ו"ארכאולוגי" להבנת התופעה בימינו.

במהלך הכנס יידונו סוגיות ושאלות כגון: הקשר בין עלייתה של המדינה המודרנית לתהליכי ההדרה; עד כמה הגילויים הגאוגרפיים, ההתפשטות האימפריאלית ו"הגלובליזציה" בשלהי ימי הביניים ואחריהם האיצו (או מיגרו) את הדחייה והשנאה כלפי ה"אחר"? מה הייתה תרומתם של ההתפתחות המדעית ושל תהליכי הקונפסיונליזציה באירופה ומחוצה לה? איך אפשר להסביר אובססיה נגד קבוצות מסוימות לעומת קיומה של "סובלנות" יחסית כלפי מיעוטים אחרים? איך הקבוצות המודרות הגיבו לשנאה ולדחייה שחוו? האם ישנם מאפיינים ייחודיים להדרה בעת החדשה המוקדמת, ואם כן, מהם?

פרופסור ג'קומו טודסקיני מאוניברסיטת טרייסטה ייתן את הרצאת האורח בכנס. אנו פונים לחוקרים וחוקרות מכל המוסדות האקדמיים בארץ להציע הרצאות בנות 20 דקות בתחומים הללו (גם דוקטורנטים/ות בשלבים מתקדמים של הדוקטורט מוזמנים/ות להגיש הצעות). נקבל בברכה נושאים שיידונו בתופעות ההדרה מפרספקטיבה אינטרדיסציפלינרית (כגון: אנתרופולוגיה, אתנוגרפיה, אמנות, ספרות יפה, סוציולוגיה, כלכלה, לימודי מגדר, מדעי המדינה, פסיכולוגיה חברתית, ועוד). המועמדים מתבקשים לשלוח נושא ותקציר בשפה העברית (עד 300 מילה) לא יאוחר מ-31 בינואר 2020 לכתובת הבאה: claude.stuczynski@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
צבי zvi.swisa@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה