< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: זמן, מרחב ורגש בתולדות החינוך בישראל ובתפוצות [שדה בוקר 06/20] דדליין=31.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121512/

המרכז ללימודי ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אוניברסיטת תל אביב

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות בית ספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

 

קול קורא להגשת תקצירים לכנס השנתי

בנושא: זמן, מרחב ורגש בתולדות החינוך בישראל ובתפוצות

 

שייערך ביום שני, ט"ז בסיון תש"ף, 8 ביוני 2020

 

הכנס השנתי ה-22 של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך ייערך השנה במרכז ללימודי ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הכנס פתוח להצעת הרצאות שעניינן שלל זיקותיה של ההיסטוריה של החינוך לסוגיות של זמן, מרחב או רגש במגוון ממדים ותחומים, דוגמת מסגרות חינוך ומרחבי למידה, נשות ואנשי חינוך, תכניות לימודים, חינוך לא-פורמלי [/רשמי], חקר טקסטים הנוגעים לתחום החינוך, תפיסות חינוכיות, התקבלות מסרים חינוכיים בראי הזמן וכדומה.

יש להגיש הצעות לאחד מאלה: הרצאות קצרות בנות כ- 20 דקות; מושבים שלמים; תצוגה ספרים חדשים בנושאים הללו.

חברי הוועדה האקדמית של הכנס:

  • ד"ר טלי תדמור-שמעוני, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ראש מעבדת אתוסים ציוניים בחינוך (יו"ר)
  • פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל-אביב, נשיא האגודה
  • פרופ' פולה קבלו, מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • ד"ר חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל, מזכירות האגודה
  • פרופ' נירית רייכל, המכללות האקדמיות גורדון וכנרת, מזכירות האגודה
  • צוות מעבדת אתוסים ציונים בחינוך, מרכז לימודי ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נא להגיש את תקצירי ההצעות על גבי עמוד אחד בלבד, ובו ציון פרטי מקורות עיקריים ספורים.

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2020.

יש לשלוח את ההצעה בדוא"ל אל: oritdorld@gmail.com. אישור על קבלת ההצעות יישלח עד ה27 בפברואר 2020.

לבירורים ולפרטים נוספים אפשר לפנות לרכזת הכנס, ד"ר אורית עובד, בדוא"ל המצוין לעיל ובטלפון 050-7242405 או לפרופ' יובל דרור: droryuvl@tauex.tau.ac.il

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה