< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס מטעם קרן ע"ש נאוה סמל ז"ל לחקר יצירתה של נאוה סמל ויצירתם של בני הדור השני לשואה - לעבודות סטודנטים [ישראל] דדליין=7.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9121224/

בית לוחמי הגטאות מזמין הגשת עבודות לתחרות קרן המלגות עבור קרן ע"ש נאוה סמל ז"ל מייסודן של אלה מילך שריף ומשפחות סמל וארצי לחקר יצירתה של נאוה סמל ויצירתם של בני הדור השני.

העבודות יכולות להיות מתחומי דעת שונים: היסטוריה, ספרות, אמנות, פילוסופיה ומדעי החברה. ניתן להגיש עבודות תזה לתואר שני, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר של תלמידי תיכון ופרויקטים בית-ספריים (על הפרויקט לכלול מעורבות של לפחות 10 תלמידים, ולכלול תוצר (חוברת, ספר, סרט, עיתון או תערוכה).

עבודות תתקבלנה עד יום ג', י"ג בניסן תש"פ, 7 באפריל 2020.

את החומר יש לשלוח לכתובת: ועדת המלגות, בית לוחמי הגטאות, ד"נ גליל מערבי 25220

לפרטים נוספים: טל. 04-9958024, dafna@gfh.org.il, eladarnon@gmail.com

טקס הענקת הפרסים ייערך ביוני 2020

מפרסם ההודעה
נדב היידקר Nudveh@gmail.com
כתובת מלאה
בית לוחמי הגטאות, Lohamei HaGeta'ot, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה