< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // בית ספר חורף למדעי הרוח הדיגיטליים [ירושלים 02/20] דדליין=15.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9121202/

המושג ״מדעי הרוח הדיגיטליים״ (Digital Humanities) מתייחס לשימוש בכלים חישוביים, מתוכנות מדף פשוטות ועד לתכנון אלגוריתמים ייעודים, לצורך העשרת המחקר ההומניסטי המסורתי, לצד פיתוח שאלות ושיטות מחקר חדשות במדעי הרוח. תחום מדעי הרוח הדיגיטליים עבר בשנים האחרונות מהפכה של ממש: מפרוייקט מתודולוגי-טכני הנלווה לדיסציפלינות המסורתיות, מדעי הרוח הדיגיטליים נתפסים כיום כשדה עצמאי המתכתב עם, וקורא תיגר על, תחומי ידע ושיטות חקירה מסורתיות במדעי הרוח, ומגדיר מחדש את מושא המחקר ההומניסטי והדרכים להבנתו, בין אם זה טקסט, מפה, ממצא ארכיאולוגי, כתב יד, קורפוס שפה או צליל ותמונה. התחום חווה בעשור האחרון פריחה באוניברסיטאות בעולם, עם אגודות, כנסים, כתבי עת ותכניות ייעודיות במכלול הדיסציפלינות, תחומי הידע והחוגים. בישראל, העיסוק האקדמי במדעי הרוח הדיגיטליים עדיין מצוי בראשיתו. לצד מספר הולך וגובר של חוקרים וחוקרות המאמצים שיטות חשיבה ומחקר דיגיטליות, יש עדיין פער ניכר בין מספר הסטודנטים והסטודנטיות הנחשפים לתיאוריות והמתודולוגיות של מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל ובעולם.

אנחנו מבקשים לחשוף את תלמידי ותלמידות המחקר הישראלים לתחום המתפתח של מדעי הרוח הדיגיטליים ולהקנות להם/ן ידע וכלים בסיסיים להשתלבות בעולם האקדמי החדש. לשם כך, אנחנו מזמינים את תלמידי ותלמידות המחקר בפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל להגיש את מועמדותם/ן לבית ספר החורף הראשון למדעי הרוח הדיגיטליים של האוניברסיטה העברית, שיתקיים בתאריכים 11-13 בפברואר, בבנין מנדל, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

הרישום הוא על בסיס תחרותי ופתוח לסטודנטים/ות בכל הפקולטות למדעי הרוח בישראל, מתואר שני ועד פוסט-דוקטורט. במקרים חריגים נשקול מועמדויות של תלמידים/ות מתקדמים לתואר ראשון, באישור ראש/ת החוג. בחירת המועמדים/ות תיעשה בידי ועדה מסגל בית הספר. שפת ההוראה בבית ספר החורף תהיה עברית.

בית ספר החורף יתמקד השנה בנושא מרכזי העומד בלב העיסוק ההומניסטי והוא ״קריאה רחוקה״. המונח ״קריאה רחוקה״ (distant reading) הוצע על ידי פרופ׳ פרנקו מורטי מאוניברסיטת סטנפורד בהתייחסו לאפשרות ״לקרוא״ באמצעות כלים חישוביים קורפוסים עצומים של טקסטים (כתבים ספרותיים, רומנים ושירה, כתבי יד היסטוריים, יומנים, טקסטים פילוסופיים או דתיים ועוד) במטרה לזהות דפוסים שקשה ואף לא ניתן לזהותם באמצעות ״קריאה צמודה״ של מספר מצומצם של טקסטים. דרך העיסוק התיאורטי, המושגי וההיסטורי במונח ״קריאה רחוקה״, בית ספר החורף יבקש להציג לסטודנטים/ות מבוא רעיוני ביקורתי למדעי הרוח הדיגיטליים לצד הכשרה בסיסית במספר כלים שנועדו לניתוח ממחושב של טקסטים מכל תחומי הדעת ההומניסטיים.

סדנאות בית הספר יכללו, בין היתר, היכרות עם מחזור החיים של הדאטה במדעי הרוח, כריית נתונים, בניית דאטה-סט ודאטה-בייס, ניתוח טקסטואלי באמצעות כלים של עיבוד שפה טבעית, ניתוח רשתות ועוד.

שימו לב:

ההשתתפות בבית הספר היא ללא תשלום. למשתתפים/ות מחוץ לירושלים תוצע לינה בחינם בירושלים.

אין צורך בידע מוקדם בתכנות או בסטטיסטיקה.

בית הספר יפעל במתכונת מלאה מהשעה 9:00 ועד השעה 18:00. המועמדים והמועמדות שיתקבלו מתחייבים/ות לנכוח בשלושת ימי בית הספר במלואם. אין אפשרות להשתתפות חלקית.

על כל המשתתפים/ות להביא עמם/ן מחשב נייד.

סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים/ות להשתתף מתבקשים/ות למלא את טופס המועמדות ולהחזירו כקובץ PDF לכתובת: dhwinterschool@mail.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 15.12.19. הודעות קבלה תמסרנה עד: 10.1.20.

Message publisher
ד״ר רננה קידר ראשת המרכז למדעי הרוח הדיגיטליים האוניברסיטה העברית בירושלים renana.keydar@mail.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית הר הצופים, Jerusalem
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added