< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: אות המאמר המצטיין בהיסטוריה סביבתית לישראלים/ות. דדליין=31.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120814-2/

גם השנה, אנו שמחים להכריז על אות המאמר המצטיין בהיסטוריה סביבתית מטעם הפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית. האות ילווה בפרס כספי בגובה 1500 ₪ והוא ימומן על-ידי ביתהספר המתקדם למדעי הסביבה של האוניברסיטה העברית.

האות יוענק למאמר בהיסטוריה סביבתית (שפורסם בעברית או באנגלית) – ושעוסק בכל תקופה היסטורית ומרחב גיאוגרפי – שנכתב על-ידי מחבר ישראלי/ת (גם מי ששהה בתקופה זו בחו"ל) ושהתקבל לפרסום או פורסם בין התאריכים 2019/11-2018/1) ינואר 2018 עד נובמבר 2019. (המאמר הזוכה ייבחר על-ידי ועדת אות המאמר המצטיין של הפורום. הועדה תדון במאמרים שיוגשו מטעם המחבר/ת עצמו/ה או בהמלצות שיתקבלו ביחס לעבודותיהם ולמחקריהם של אחרים/ות. המאמרים יישפטו על פי אמות-מידה של מקוריות, חדשנות, איכות הכתיבה ותרומתם למחקר המתפתח והולך של לימודי היסטוריה סביבתית.

יש להגיש את המאמר עד למועד 2019/12/31 ,בצירוף מסמך או תכתובת המעידים על פרסומו או קבלתו לפרסום (כגון מכתב מטעם מערכת כתב-העת המעיד על קבלתו של המאמר לפרסום) לכתובת של הפורום (נא לציין בכותרת: "אות המאמר המצטיין"): .israelenvtlhist@gmail.com

ההודעה על המאמר הזוכה תפורסם במושב חגיגי ומיוחד במהלך הכנס השנתי ה-5 של הפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית שייערך ב-10 בפברואר 2020 בביה"ס ללימודי סביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב. כמו כן, המאמר יוצג על-ידי המחבר/ת במסגרת מושב המליאה.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה