< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס גילי בן עמי למחקר ועשיה בתחום נפגעי העבירה [ישראל] דדליין=15.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9120201/

פרס גילי בן עמי למחקר ועשיה בתחום נפגעי עבירה נועד להנצחת דמותו של גילי בן עמי ז”ל, אוהב אדם ודואג לזולת. גילי ז”ל ראה חשיבות רבה בהטבת מצבם של נפגעי עבירות. מטרת הפרס היא לעודד מחקר בתחום נפגעי העבירה, וכן לעודד עשיה חדשנית בתחום קידום זכויות נפגעי העבירה וסיוע לנפגעים. יועדפו עבודות הצופות פני העתיד.

 

א. חברי וועדת הפרס:

יו”ר הוועדה – השופטת גלית ויגוצקי מור, נשיאת בתי המשפט לנוער (בדימוס).

חברי הוועדה – פרופ’ אורי ינאי, האוניברסיטה העברית ירושלים. פרופ’ נתי רונאל, אוניברסיטת בר-אילן. ד”ר דנה פוגץ’, הקריה האקדמית אונו. עו”ד דיקלה טוטיאן, הקריה האקדמית אונו.

 

ב. הפרס יוענק בשתי קטגוריות:

 

  1. פרס גילי בן עמי למחקר בתחום נפגעי עבירה –מטרת הפרס היא לעודד מחקר חדשני בתחום נפגעי עבירה. נושא המחקר יכול להיות במגוון תחומים בהם חוק, משפט, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ועוד. הפרס יוענק למחקר המצוי בשלבים שונים כל עוד טרם הסתיים. הפרס יוענק למחקר אקדמי הנועד לפרסום, עבודת דוקטורט או עבודת תזה לתואר שני. ממצאי המחקר או מהלכו יוצגו בכנס הענקת הפרס הבא. גובה הפרס: 7,500 ₪.

 

למועמדות בקטגוריה זו יש לשלוח הצעת מחקר מאושרת על ידי הגורם האקדמי הרלוונטי.

 

  1. פרס גילי בן עמי לעשיה בתחום נפגעי עבירה – פרס זה יוענק ליזם ולא למוסד או ארגון. העשייה נועדה לקידום זכויות נפגעי עבירה ו/או להגשת סיוע לנפגעי עבירה בתחום המשפט, בריאות הנפש, עבודה סוציאלית, ויקטימולוגיה וכיו”ב. בקטגוריה זו יש להגיש מסמך המפרט את יעדי הפרויקט וכן השלב בו הוא מצוי. תינתן עדיפות לפרויקטים אשר נמצאים במהלך שלבי הביצוע. בין שיקוליה תיקח וועדת הפרס בחשבון את אוכלוסיית הנפגעים אליה מכוונת היוזמה, לרבות התחשבות בשיקולים רב תרבותיים. יעדי הפרויקט ומהלכו יוצגו בכנס אקדמי.

 

גובה הפרס: 7,500 ₪.

 

וועדת הפרס רשאית, על פי שיקוליה, לחלק את הפרסים בין מספר זוכים

 

ג. מסמכים נוספים אשר יש לצרף בעת הגשת מועמדות לפרס:

 

  1. קורות חיים של המועמד
  2. הצעת מחקר (ביחס לפרס מחקר) או תיאור פרויקט (ביחס לפרס עשיה), עד 3 עמודים. על מסמך זה להסביר מהי החדשנות ברעיון המועמד/ת לאור גוף המחקר או העשייה הקיים. על תיאור הפרויקט לכלול פרטי ביצוע, כולל המסגרת בה מתבצע ומקורות תקציב נוספים.
  3. מסמכים המעידים על כך שהעבודה ראויה להכרה, קידום וקבלת הפרס וכן על התכנות הפרויקט (ביחס לפרס העשייה), עד 4 עמודים. מסמכים אלה יכולים לכלול המלצות, תיאור עשיה ראשונית של פרויקט שהתחיל וכל חומר אחר אשר יכול לתמוך במועמדות.

 

ד. אופן הגשת המועמדות לפרס:

 

הגשת מועמדות לפרס גילי בן עמי תתבצע בהתאם להנחיות הנ”ל עד ליום ראשון, 15 דצמבר 2019. החלטות וועדת הפרס יישלחו למועמדים עד ליום 12.1.2020.

 

להגשת מועמדות נא לשלוח את כל החומר המפורט בקובץ אחד, בשורת הנושא: “פרס גילי בן עמי – שם המועמד/ת”. יש לשלוח בדואר אלקטרוני לעו”ד דקלה טוטיאן בדוא”ל: dikla@ono.ac.il.

 

הפרס יוענק בכנס אשר ייערך בקריה האקדמית אונו ביום 22 ינואר 2020.

Message publisher
ד"ר דנה פוגץ' dana.noga@ono.ac.il
Full address
הקריה האקדמית אונו
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added