< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס פייגה על הצעת מחקר לתואר שלישי בחקר החברה בישראל [באר שבע, שדה בוקר] דדליין=31.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9112622/

פרס לזכר ד"ר מיכאל פייגה על הצעת מחקר לתואר שלישי בחקר החברה בישראל

הקתדרה לעתודה מדעית בחקר החברה בישראל ע"ש מיכאל פייגה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תעניק לסטודנט/ית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרס בסך 5,000 ש"ח על הצעת מחקר מאושרת לתואר שלישי, שעניינה הוא החברה בישראל. הפרס יוענק בשנת 2020 על הצעות שהוגשו החל ממרץ 2019 ואילך.

הצעות לנושאי מחקר:

 • דת ומדינה או דת ולאום בישראל
 • המערכת הפוליטית בישראל
 • עלייה והגירה לישראל
 • אי-שוויון חברתי וכלכלי בישראל
 • מקומה של החברה הכלל-יהודית בחברה בישראל – דימויים, גבולות והיררכיות
 • הפער העדתי
 • ישראל והשואה
 • השפעות הסכסוך היהודי-ערבי על החברה הישראלית
 • הערבים אזרחי ישראל
 • האישה בחברה הישראלית
 • שכול וזיכרון בישראל

את ההצעה יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: herzogb@bgu.ac.il, עד יום ג', 31 במרץ 2020.

יש לצרף להצעת המחקר מכתב המלצה ממנחה/ת הדוקטורט וסימוכין על שההצעה מאושרת.

לא ייבדקו הצעות שיוגשו לאחר המועד הנקוב.

 

 • יש לוודא קבלת אישור מסירה בדוא"ל.
 • בכל שאלה אפשר לפנות אל ד"ר בן הרצוג, מופקד הקתדרה לעתודה מדעית בחקר החברה בישראל ע"ש מיכאל פייגה, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, בדוא"ל: herzogb@bgu.ac.il
מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה