< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: מבצעי השפעה בסייבר ברשת האפלה (לב טופור ופנינה שוקר) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9111812/

טופור לב ושוקר פנינה (2019), ״מבצעי השפעה בסייבר ברשת האפלה (Dark Web)״, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 3, גיליון 2. הוצאת המכון למחקרי ביטחון לאומי.

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהיקפה ובעוצמתה של מלחמת המידע בין המעצמות והכוחות השונים בזירה הבין־לאומית, ומבצעי השפעה הפכו לכלי לגיטימי בידי שחקנים פוליטיים תועלתניים ומעצמות גלובליות כאחד. העיסוק העיקרי בהקשר זה הוא בִמבצעי השפעה ברשתות החברתיות, והספרות המקצועית אינה מתייחסת באותה מידה לִמבצעי השפעה הנעשים ברשת האפלה; עיקר העיסוק המחקרי במבצעים כאלה כיום הוא בהקשר של עשייה פלילית. הרשת האפלה פותחה על ידי הצי האמריקאי לצורכי מודיעין, ולאחר מכן קודמה על ידי המערב ככלי ציבורי להגנה על פרטיות ואנונימיות. כיום היא משמשת כר פורה להדלפות מכוונות של מדינות שאינן רוצות לפרסם מידע מסוים בכלי התקשורת המסורתיים. הדלפות אלו נתפסות כאותנטיות, מה שמוביל לעיתים את אמצעי התקשורת וארגוני מודיעין לבלוע את הפיתיון ולבחון את הדברים לעומקם, ובמקרים אחדים אפילו לשנות דפוסי פעולה. מטרתו של מאמר זה היא להציג את האופן שבו נעשה שימוש ברשת האפלה לטובת מבצעי השפעה, בעיקר באמצעות הדלפה מכוונת של מידע.

קישור

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added