< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: לעבודות מוסמך בתחומי חקר השואה [מכון בן גוריון / כל הארץ] דדליין=31.1.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9102820/

הקרן ע”ש דבורה ומיכאל גולדהירש במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות מציעה פרס מחקר בגובה 4000 ש”ח לעבודות מוסמך בתחומי חקר השואה

הפרס יוענק לעבודות גמר לתואר מוסמך במדעי הרוח והחברה, אשר הוגשו לשיפוט החל מינואר 2018 ואילך.

על העבודות להתמקד באחד מתחומי המחקר הללו:

  • פרשיות, סוגיות ואירועים מרכזיים בתקופת השואה;
  • השתקפות השואה בחיים האינטלקטואליים-חברתיים בישראל ובתפוצות;
  • זיכרון השואה והנצחתה בישראל ובעולם

בהגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הללו:

  • – שני העתקים מודפסים של עבודת המחקר ועותק נוסף בקובץ PDF בדוא”ל: bgi@bgu.ac.il
  • – אישור מסירת העבודה מטעם המחלקה הרלוונטית
  • – שתי המלצות מחוקרים-מרצים אשר ליוו את המועמד/ת במחקר
  • – ההמלצות ישוגרו בנפרד וישירות אל מזכירות הוועדה לפי הכתובת הרשומה מטה 

הפרס ותעודות ההערכה יוענקו בטקס שייערך לקראת יום השואה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות במעמד משפחת התורמים, בקריית האוניברסיטה בשדה בוקר

את העבודות יש לשלוח עד יום ו’, ה’ בשבט תש”ף, 31 בינואר 2020 אל הגב’ הגר סויסה, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר, 8499000 , טל’: 08-6596936, bgi@bgu.ac.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added