< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס צגלה למאמר המצטיין במשפטים לחברי סגל צעירים בכל המוסדות האקדמיים [עברית] דדליין=15.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9102014/

תחרות פרס צגלה לשנת תשע"ט למאמר המצטיין בעברית של חבר סגל צעיר

פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים נוצר על מנת לעודד חברי סגל צעירים במוסדות אקדמיים בישראל לכתוב ולפרסם מאמרים משפטיים בעברית על מנת לתרום להתפתחות המשפט הישראלי והשיח המשפטי בישראל. הפרס מוענק זו השנה השלוש עשרה, והוא מיועד לכל מאמר חדש (כלומר, כזה שהתקבל לפרסום בין התאריכים 1 באוקטובר 2018 – 30 בספטמבר 2019) בעברית, שבמועד קבלתו לפרסום היה כותבו חבר/ת סגל צעיר (על פי החלטת המרכז, מי שטרם מלאו שבע שנים ממועד קבלת הדוקטורט).

תינתן עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי חבר או חברת הסגל הצעירים ללא שותפים. המאמר הנבחר יזכה את כותבו/כותבתו בפרס בסך 10,000 ש״ח.

המועד האחרון למשלוח מאמרים הוא 15 בנובמבר, 2019

את המאמרים יש לשלוח יחד עם הפרטים/מסמכים הבאים:

  1. התאריך המדויק בו התקבל המאמר לפרסום.
  2. אסמכתא מכתב העת או הספר בו מתפרסם המאמר המעידה על קבלתו לפרסום ועל העובדה שהמאמר עבר תהליך של קריאה ושיפוט חיצוניים.
  3. השנה שבה קיבל הכותב את הדוקטורט שלו במשפטים.

את המאמרים והמסמכים האמורים יש לשלוח אל:

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט cegla@tauex.tau.ac.il

יודגש כי בחירת המאמר הזוכה נעשית על ידי ועדה בה חברים חברי סגל ממספר בתי ספר למשפטים בישראל וכי לא תינתן כל עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי חברי הסגל של הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב.

https://law.tau.ac.il/cegla/Cegla_Prize

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה