< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק למחקרים בנושא פעולה משותפת [ישראל] דדליין=24.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9101612/

קול קורא למחקרים בנושא של פעולה משותפת

24 בספטמבר 2019

מכון אאורה למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירונית במרכז הבינתחומי הרצליה מזמין את ציבור החוקרות והחוקרים בכל המוסדות האקדמיים בישראל להגיש הצעות למחקר בנושא של פעולה משותפת (collective action) בסוגיות בהן טובת הכלל או אינטרס משותף עלולים להיפגע ויש מקום לתמוך בדרכים שונות בקבוצות או יחידים הפועלים לקידום האינטרס המשותף.

המכון מהווה מסגרת אקדמית ומקצועית ללימוד ולחקר של תהליכים עירוניים של התחדשות וחדשנות, ולהעמקת הזיקה בין הסדרים משפטיים לבין פעילות עסקית המשלבת ערכים חברתיים וסביבתיים. זאת מתוך הבנת האתגרים הייחודיים שמציבה המציאות הישראלית ועל רקע הפיתוח המואץ של טכנולוגיות חדשניות ומודלים כלכליים מתוחכמים. המכון ממקד את פעילותו המחקרית בממשק שבין משפט, חברה וכלכלה, תוך התמקדות בסוגיות של פעולה משותפת, יזמות וחדשנות ודרך התבוננות השוואתית על הנעשה במדינות אחרות בעולם.

המחקר בנושא של פעולה משותפת יכול שיעסוק בתחומים מגוונים, ובכללם ממשל תאגידי, שוק ההון, התארגנות עובדים, התחממות גלובלית וסביבה, התחדשות עירונית, תכנון ערים חכמות, רגולציה אפקטיבית, פעולה משותפת בהליך המשפטי (כגון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות), חדשנות טכנולוגית ועוד.

הצעת המחקר תקיף עד חמישה עמודים, ותכלול:

 1. כותרת המחקר
 2. שמות החוקרים/ות והמוסד האקדמי אליו הם משתייכים.
 3. תקציר של עד 500 מילים
 4. שאלת המחקר ומתודולוגית המחקר
 5. תרומת המחקר – לרבות מידת החידוש, המקוריות והרלוונטיות שלו
 6. רשימת ביבליוגרפיה ראשונית
 7. לוח זמנים מתוכנן ואבני דרך

בנוסף לכך, יש לצרף קורות חיים של מגישי ההצעה ורשימת פרסומים לפי העניין.

הצעת המחקר צריכה להיות עבודה מקורית שלא הוגשה לפרסום באף מקום אחר.

מסגרת הזמן:

 1. עבודת המחקר הסופית תוגש למכון אאורה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום מסירת ההודעה בדבר בחירת ההצעה.
 2. כ- 4 חודשים לאחר מסירת הודעה על בחירת ההצעה יוגש דו"ח התקדמות.
 3. כ- 6 חודשים לאחר מכן (10 חודשים מיום בחירת ההצעה) תוגש טיוטה מתקדמת ויתקיים יום עיון במסגרתו יציגו החוקרים את עבודתם. המועד המשוער של יום העיון יימסר ביום מסירת ההודעה בדבר בחירת ההצעה. (המועד להגשת הטיוטה המתקדמת, וכל מועד הגשה אחר, אינם תלויים במועדו או עצם קיומו של יום העיון).
 4. בתום 12 החודשים מיום מסירת ההודעה על בחירת ההצעה תוגש עבודת המחקר הסופית.
 5. המכון יהיה רשאי לפרסם את עבודת המחקר לפי שיקול דעתו, בין השאר באתר האינטרנט ובפרסומים של המכון. החוקרים/ות יהיו רשאים להציע את המחקר לפרסום בכתבי עת בארץ ובעולם, בציון שמו של מכון אאורה כגורם מממן.

תשלום:

עבור המחקר יינתן לחוקרים מענק בסך 25,000 ש"ח. סכום זה מגלם בתוכו כל מס שיחול מכל סיבה שהיא. ככל שההצעה תוגש על ידי מספר חוקרים/ות, המענק יחולק ביניהם.

התשלום יעשה כדלקמן:

 1. 50% מהסכום ישולם תוך 60 יום מיום הצגת הטיוטה המתקדמת.
 2. 50% מהסכום ישולם תוך 60 ימים ממסירת גרסה כתובה מלאה של העבודה.

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך 24/12/2019 במייל aura@idc.ac.il. תשובות למועמדים יינתנו במהלך חודש פברואר 2020.

לשאלות ניתן לפנות לד"ר אורה בלום בדוא"ל: aura@idc.ac.il ובטלפון 054-6234265.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה