< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: כיוונים חדשים בחקר ההיסטוריה של ארץ-ישראל/פלסטין במאה העשרים [יד בן צבי / ירושלים 06/20-11/19] דדליין=20.9.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9091614/

קול קורא למשתתפים בסדנת המחקר לשנת תש״פ:

כיוונים חדשים בחקר ההיסטוריה של ארץ-ישראל/פלסטין במאה העשרים

התמורות הפוליטיות והתרבותיות שהתחוללו בארץ מאז ראשית שנות האלפיים, לצד העניין הגובר בתחום של חוקרים בארה״ב ובאירופה, הביאו לשינוי כיוון בחקר ההיסטוריה של ארץ-ישראל במאה העשרים. בשני העשורים האחרונים ניכר חיפוש אחר שדות מחקר חדשים ושאלות חדשות שיוכלו להוציא את התחום ממה שנדמה היה – עם מיצויו של הויכוח בין ההיסטוריונים ה״חדשים״ לבין מתנגדיהם – כמבוי סתום.

כך הוסטה בהדרגה תשומת הלב המחקרית מהפוליטי והאידיאולוגי אל היום-יום, אל המרחב הפרטי ואל קבוצות שלא היו שותפות בהגמוניה היישובית. ההיסטוריה התרבותית העכשווית, הנבחנת בהקשרה הפוליטי והחברתי, מניבה מחקרים חדשים על הרגלי עבודה, ייצור וצריכה, יחסי מעמד, מגדר, עדה ומשפחה, תפיסות ופרקטיקות לאומיות ודתיות, חקלאות וסביבה, צורות שונות של התאגדות ועוד. לכך מצטרף דגש על הבנת ההקשר האזורי, האימפריאלי והגלובלי של ההיסטוריה היישובית ועל הדימיון והשוני בינה ובין מקרי מבחן אחרים. פתיחת ארכיונים, לצד פרספקטיבה של זמן, הופכת בהדרגה את שנות השישים והשבעים למושא למחקר היסטורי שמאיר באור חדש גם את העשורים שקדמו להן. כל אלה גם מזינים מחקרים חדשים בהיסטוריה פוליטית, אינטלקטואלית וצבאית המאתגרים את המוסכמות המחקריות שהתקבלו בכל תחום. הדברים נכונים במידה רבה לחקר ההיסטוריה של יהודים ושל ערבים/פלסטינים כאחד, וכן של הנוכחות הבריטית בארץ. עושר מחקרי זה מביא ליצירתה של תמונה מורכבת ומגוונת של ההיסטוריה של ארץ ישראל/פלסטין במאה העשרים.

בסדנת המחקר תתכנס קבוצה של היסטוריוניות והיסטוריונים, שעוסקים במחקרים חדשניים בהיסטוריה חברתית ותרבותית, ומשלבים פרספקטיבות מהמקומי אל האיזורי והגלובלי. מטרתה של הסדנה היא להציג כיוונים חדשים בחקר ההיסטוריה של ארץ-ישראל/פלסטין במאה העשרים בדגש על הקשר שבין סוג זה של היסטוריה לבין היסטוריה פוליטית, אינטלקטואלית וצבאית.

סדנת המחקר תתבסס על הצגה ודיון במחקריהם של המשתתפים. בכל מפגש ידונו שני מחקרים בתחומים שונים, המציגים יתבקשו להתייחס זה למחקרו של זה ולקשרים ביניהם ולאחר מכן יתקיים דיון בין כל משתתפי הסדנה. הדיון יתבסס על חומר קריאה שכל דובר ישלח מבעוד מועד. משתתפי הסדנה יתבקשו להקפיד ולקרוא את החומר המיועד ולהגיע לכל המפגשים.

אנו מזמינים דוקטורנטיות/ים (שלב ב’) וחוקרות/ים המעוניינות/ים להשתתף בסדנה לשלוח תקציר של נושא המחקר שיציגו (עד עמוד אחד) וקורות חיים למרכז הסדנה ד״ר מתן בורד, עד ה-20 בספטמבר 2019, למייל: matanboord1@gmail.com.

http://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=7741#.XX4ZVtJvYdU

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added