< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי (עמרי ידלין) [עברית] דדליין לתקצירים=15.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9091611-2/

מעשי משפט הוא כתב עת אקדמי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, המציב כדגל מרכזי את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של “השטח”. כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.

בכרך יב של מעשי משפט, שמיועד להתפרסם בתחילת שנת 2021, נבקש להמשיך ולעסוק בהרחבה בשאלות יסוד על אופיו ותפקידו של מקצוע עריכת הדין; על יחסו של המשפט לאוכלוסיות מוחלשות; על היחסים המורכבים שבין משפט לחברה; על יכולתו ומגבלותיו של המשפט להביא לשינוי חברתי; על מטרותיו של החינוך המשפטי ועוד. בתוך כך, שם כתב העת דגש על בין תחומיות ועל כתיבה המציבה את העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים. כמו כן, כל כרך של כתב העת כולל תרגום לעברית של מאמר קלאסי בתחומים של משפט ושינוי חברתי.

גיליון חצי נושאי – “השפעת הטכנולוגיה על עולם המשפט העתידי”

מלבד המאמרים הכלליים בתחומים שבהם עוסק כתב העת, אנו מעוניינים להקדיש חלק מהכרך הקרוב (כרך יב) להשפעת הטכנולוגיה על העולם המשפטי. המקצוע המשפטי, המתאפיין כמקצוע עתיק ושמרני, חשוף כבר היום לאותותיה של המהפכה הטכנולוגית. ההתפתחות של תחום הליגלטק צפויה בעתיד הקרוב ליצור מהפיכה בשיטת העבודה של עורכי דין ובתפקוד של המערכת המשפטית כולה. התפתחויות טכנולוגיות אלה מייצרות הזדמנות לייעול ולשיפור של המערכת; אך יחד עם זאת, הן מעלות שאלות מעשיות, תאורטיות ואתיות אותן אנו שואפים להציף.

אנו מעוניינים להעלות את הנושא הנ”ל על סדר היום האקדמי והפרקטי ומזמינים כותבים וכותבות מעולם המשפט, המדע, הטכנולוגיה, האתיקה ומכל דיסציפלינה אחרת לשלוח מאמרים שעוסקים בטכנולוגיה הקיימת/ העתידית ובהשפעותיה הצפויות על עולם המשפט.

הנחיות כתיבה

כותבים/ות המעוניינים/ות לפרסם מאמר מקורי וחדש בגיליון יב של כתב העת “מעשי משפט” מוזמנים להגיש תקציר של עד 500 מילים עד לתאריך 15.12.19 בדוא”ל mmishpat12@gmail.com. מגישי ההצעות שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 15.03.2020 בפורמט Word. נבקש להגביל את אורך המאמרים שיוגשו לכ-8,000 מילים, לא להרבות בהערות שוליים ולמקם אותן בסוף המאמר ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (2006). בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לעורכים בדוא”ל שצוין לעיל.

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Maasei_Mishpat/kolkore-masey12.pdf

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added