< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לדוקטורנטים/ות - גאואסטרטגיה בישראל; גאואסטרטגיה במזרח התיכון; גאואסטרטגיה וסביבה [אונ חיפה] דדליין=30.9.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9091305/

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה תעניק מלגת דוקטורט על שם
ארנון סופר לשנת הלימודים תש”פ 2019-2020 עבור מחקר באחד מהתחומים הבאים: גאואסטרטגיה בישראל, גאואסטרטגיה במזרח התיכון וגאואסטרטגיה וסביבה (דמוגרפיה, יוזמות שלום, גבולות מעורבות זרה, קונפליקטים, כלכלה אנרגייה, מים, שינויי אקלים וכד’).

סכום המלגה 40,000 ש”ח

תנאי המלגה:
– המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה אשר הגישו הצעת מחקר ואשר
נותרו לפחות שנתיים למועד סיום לימודיהם
– המלגאי/ת מתחייב/ת לציין ע”ג הדוקטורט והפרסומים הנלווים אליו כי המחקר נעשה
בתמיכת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
– הצגת נושא המחקר במעמד קבלת הפרס
– כתיבת מאמר קצר בנושא המחקר במסגרת פרסומי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
– השתתפות ומעורבות בימי עיון ובסדנאות החוקרים המתקיימים בקתדרה

הבקשה לקבלת המלגה תכלול:
– הצעת המחקר: יש לכלול רקע מדעי, מטרות, תרומה, מתודולוגיה ורשימה ביבליוגרפית
קורות חיים
– מכתב נימוק לבקשת המלגה (ציון הרלוונטיות לתחומי המחקר בקתדרה ופירוט בנוגע
למקורות מימון נוספים, אם ישנם)
– שני מכתבי המלצה: אחד ממנחה/י העבודה והשני מחבר סגל אקדמי בכיר

המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד (למעט מכתבי ההמלצה אשר יישלחו
בנפרד) לכתובת הדוא”ל ch-strategy@geo.haifa.ac.il עד ה-30 בספטמבר 2019 .המועמדים המתאימים יוזמנו לריאיון.

https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=20

Message publisher
.מורן זגה moran82@gmail.com
Full address
אוניברסיטת חיפה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added