< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצה – מדעי החברה [בר אילן / רמת גן] דדליין=25.10.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9090802/

אוניברסיטת בר-אילן

החוג המשולב למדעי החברה מבקש לאתר מועמדים/ות מצטיינים/ות למשרה תקנית החל משנת הלימודים תשפ"א

המשרה כוללת הנחית תלמידים לתארים מתקדמים, הוראת סטודנטים, ביצוע עצמאי
של מחקר ופרסומו בכתבי עת שפיטים, גיוס כספים מקרנות מחקר ,השתלבות בצוות המחלקה ובכל פעילויות המחלקה.

דרישות מוקדמות:
• המומחיות המחקרית והאקדמית של המועמד/ת צריכה להיות קשורה לנושאים הנלמדים בחוג המשולב למדעי החברה (רצוי בגרונטולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה) או לנושאים משיקים.
• השתלמות פוסט דוקטורט והפקת פרסומים מהשתלמות זו.
• פרסומים מדעיים בעיתונים בעלי דרוג אקדמי גבוה.
• ניסיון בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים.
• ניסיון והצטיינות/הישגים גבוהים בהוראה אקדמית.
• יכולת הוראה בשפה העברית.

לפניה יש לצרף :
• קורות חיים אקדמיים מפורטים אשר כוללים את הסעיפים הבאים: השכלה, תעסוקה קודמת, רשימת פרסומים מלאה, רשימת פרזנטציות בכנסים ופורומים אקדמיים, מענקי מחקר, זכיה בפרסים, ניסיון בהוראה, ניסיון בהנחיה ופעילויות רלבנטיות אחרות. לצד כל פרסום יש לציין את דירוג כתב העת (אימפקט פקטור לפי ISI ומיקום כתב העת בתחום הרלבנטי).
• ביוגרפיה אקדמית (2-3 עמודים). יש לפרט תחומי עניין במחקר, הישגים במחקר, תוכניות מחקר עתידיות והעדפות בנוגע לפעילות הוראה.
• קבצים של שלושה מאמרים שהם מהותיים על פי תפיסת המועמד/ת.
• שמות של שלושה אנשי אקדמיה בארץ ובחו"ל שהביעו הסכמתם לכתוב מכתבי
המלצה (כולל כתובת מלאה, מספרי טלפון ופקס וכתובת דואר אלקטרוני(.
• ניתן לכלול בטפסים המוגשים מכתב המלצה של אחד משלושת הממליצים.
• תוצאות סקר איכות הוראה (אם יש(.

את החומר כולו יש לשלוח במרוכז בדואר אלקטרוני עד לתאריך 25.10.19 ל:
פרופ' עמית שרירא
סגן ראש החוג המשולב למדעי החברה
אוניברסיטת בר-אילן
amit.shrira@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' עמית שרירא amit.shrira@biu.ac.il 03-5318122
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה