< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): גיליון מיוחד בנושא "קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב-תחומית” (עירית קופפרברג ואיילת כהן) [עברית, אנגלית] דדליין לתקצירים=15.10.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9082722/

עיונים בשפה וחברה: כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

גיליון מיוחד בנושא “קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב-תחומית”

קול קורא
“עיונים בשפה וחברה”, כתב העת הבין-תחומי, הדו לשוני, המקוון והשפיט של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מזמין חוקרות וחוקרים לשלוח מאמרים מקוריים עבור גיליון מיוחד בנושא: “קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב-תחומית”. העורכות האורחות של הגיליון הן פרופ’ עירית קופפרברג וד”ר איילת כהן . הגיליון מיועד לפרסום בשנת 2021 .
המושגים המטפוריים “קול” , “השמעת קול”, “העדר קול”, “שתיקה”, “השתקה” ו”שבירת שתיקה” מוגדרים כיום דרך נקודות המבט של גישות מחקריות שונות שחלקן מכוונות על ידי תיאוריה (הכוללת גם תיאוריה ביקורתית), ואילו אחרות הן מונחות-נתונים.
גיליון מיוחד זה מבקש להציג מחקרים מקוריים המתמקדים במושגים שהוצגו לעיל בהקשר הרב-תרבותי, רב-לשוני, חברתי והיסטורי המיוחד של ישראל, ומתוך נקודות מבט תאורטיות ומתודולוגיות שונות. אנו פונות לחוקרות וחוקרים ישראלים מתחומים שונים וכאלה המשלבים מספר תחומים (בלשנות, תקשורת, חקר שיח, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, אנתרופולוגיה, ספרות, מוסיקה, אמנות, משפט, חינוך רגיל , חינוך מיוחד, והיסטוריה ) ומבקשות הצעות למאמרים מקוריים .
הגיליון מהוה המשך לגיליון מיוחד שעומד לצאת בכתב העת Israel Affairs -26 (3) בעריכת עירית קופפרברג. נוכחנו לדעת שהגיליון שהוזכר לא אפשר להרחיב את הדיבור על נושאים רבים. אנו מבקשות הצעות למאמרים מקוריים שיבחנו “קול” ו”העדר קול”:
1. בהקשר של נושא מרכזי בחברה הישראלית.
2. יהיו מעוגנות במסגרת תיאורטית ומתודולוגית ממוקדת.
3. יהיו מבוססות על מסד נתונים חד-מודלי או רב-מודלי (כלומר, בוחן שפה מילולית, ויזואלית, מוזיקלית, וכו’ ).
להלן דוגמאות של מרחבים שונים בחברה הישראלית שבהם ניתן למקם את הנושא המרכזי של הגיליון (“קול” או “העדר קול”):
*המרחב הפוליטי
* דתות, הדתה וחזרה בשאלה
* ריבוי לשונות ותרבויות במרחב הציבורי ובמרחב הקולי (soundscape) ומשמעותו החברתית
* אמנות בהקשר חברתי
*מדיה (טלוויזיה, רדיו ומדיה חברתית )
* אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ואוכלוסיות מוחלשות
*נקדם בברכה נושאים אחרים שיימצאו כרלוונטיים לקול הקורא.
בשלב הראשון, נשמח לקבל בקצרה את נושא המאמר ותקציר של 150 מילים. ניתן לכלול בתקציר עד שלושה פריטים ביבליוגרפיים. בנושא ההודעה ציינו: הצעה למאמר לגיליון המיוחד “קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב-תחומית”. הציגו את שם מגיש התקציר, וכותרת התקציר. התקציר עצמו יכלול את נושא המחקר, מסגרת תיאורטית קצרה, מטרת המחקר, שאלת המחקר, היבטים מתודולוגיים (סוג הנתונים, שיט/ות ניתוח, אתיקה, ואמינות), ממצאי המחקר וחשיבותם).

תאריכים חשובים
*את התקציר יש לשלוח עד לתאריך 15 לאוקטובר 2019 לשתי העורכות האורחות בכתובות הדואל האלה:
kupir@levinsky.ac.il
ayeletkohn@gmail.com
התשובות לכותבי התקצירים לגבי קבלת ההצעה יישלחו עד 15 לדצמבר 2019.
*תאריך היעד להגשת המאמרים הוא 15 לאפריל 2020 המאמרים יהיו באורך של עד 6000 מילים.
חשוב:
*להנחיות נוספות להגשת מאמרים לכתב העת ראו http://www.languageandsociety.co.il
*יש להדגיש שקבלת התקציר אינה מבטיחה את קבלת המאמר. כל מאמר יעבור שיפוט מדעי, כמקובל, וקבלתו תהיה לשיקול דעתן של העורכות-האורחות.
*נשמח לענות על שאלות הנוגעות לנושא הקול הקורא.
בברכה,
פרופ’ עירית קופפרברג
ד”ר איילת כהן
kupir@levinsky.ac.il ayeletkohn@gmail.com

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added