< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תארים מתקדמים בלשון עברית - "סוגיות נבחרות בתורת ההגה של העברית המזרחית בישראל – בחינה דיאכרונית וסינכרונית" [אונ חיפה] דדליין=15.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9081316/

קול קורא

לתלמידי תארים מתקדמים בלשון עברית

להשתתפות במחקר בנושא:
סוגיות נבחרות בתורת ההגה של העברית המזרחית בישראל – בחינה דיאכרונית וסינכרונית

המחקר יתנהל בשנים תש"ף–תשפ"ג, 2022-2019,  בחוג ללשון העברית שבאוניברסיטת חיפה.
מלגות לימודים למתאימים
תנאיי הגשת המועמדות: מסטרנטים, דוקטורנטים או פוסט-דוקטורנטים מן החוגים ללשון עברית ובלשנות (עברית); רקע בפונולוגיה (יתרון).
להגשת המועמדות יש לצרף: קורות חיים; גיליונות ציונים; שני מכתבי המלצה.
אפשרות לכתיבת עבודות מתקדמות (תזה ודוקטורט) בתחום.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל פרופ' יהודית הנשקה בכתובת: henshke@gmail.com
מועד אחרון להגשת מועמדות: 15.9.2019

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה