< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // להגשת מחקרים/מאמרים בנושא תקינה ותחרות [עברית] דדליין להצעות=15.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9080306/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא תחרות ותקינה עד ליום 15.9.19

מרכז חת מזמין מחקרים שמטרתם להמליץ על רמת התקינה היעילה בהתחשב בצרכים של תחרות. נבקש לבחון את תוצאות הרפורמה בחוק התקנים וכניסת של מעבדות פרטיות, וכיצד השפיעו על יעילות השווקים. נבקש לעיין במבט השוואתי על הרגולציה בתחום התקינה בארה"ב ובאירופה וכן לבחון את האפשרות לסמוך בישראל על תקנים זרים.

המחקרים יכולים לעסוק בענפים שונים, תוך הבחנה בין מוצרים מסוגים שונים.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/tkina_1.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה