< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // דוח מקוון: מצמצמים את הפער : אפיון המשתתפים והשפעות בטווח הקצר והארוך של ההשתתפות בתוכנית להב"ה (לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9072204/

לב-און, אזי, בריינין, אסתר, אבו-קשק, האמה, זילברשטיין, טניה, שטיינפלד, נילי, ונעים, סיגל. (2019). מצמצמים את הפער: אפיון המשתתפים והשפעות בטווח הקצר והארוך של ההשתתפות בתוכנית להב"ה (לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית). דוח עבור משרד המדע (120 עמ').

דוח של מחקר שבחן את השפעות ההשתתפות בקורסים להכרת המחשב – במסגרת תכנית לצמצום הפער הדיגיטלי

http://newsite.aunmedia.org/wp-content/uploads/2019/07/lehava2019.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה