< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: לימודי אסיה: סין המודרנית או קוריאה [העברית, ירושלים] דדליין=12.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9071612/

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודי אסיה, בכל תחומי המחקר של סין המודרנית (מאות 20-21) או לימודי קוריאה (כל התקופות). המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש להפגין יכולת לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר בהתבסס על מקורות בשפת המקור, ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה ונכונות ליזום ולהוביל פעילויות שונות במדור סין או במדור קוריאה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית. עם זאת, במדור סין בחוג ללימודי אסיה הקורסים לרמת מוסמך ודוקטורט נלמדים ככלל בשפה האנגלית. לפיכך, על המועמד/ות למדור סין להיות מסוגל/ת ללמד קורסים מתקדמים בשפה האנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות בשפה העברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת החוג, ד"ר אורנה נפתלי, בדוא"ל: orna.naftali@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג ללימודי אסיה מופיע באתר: http://asia.huji.ac.il

המועמדים/ות מתבקשים להגיש את פנייתם לדיקן הפקולטה, פרופ' מיכאל סיגל, בצירוף המסמכים הבאים:

(1) מכתב פניה

(2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות

(3) קורות חיים (בהתאם להנחיות -CV form)

(4) רשימת פרסומים (בהתאם להנחיות – List of Publications form)

(5) עד שלושה עמודים של תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (בהתאם להנחיות)

(6) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

(7) שני פרסומים מדעיים נבחרים

(8) שני מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)

יש להגיש את החומרים בשפה האנגלית. תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון.

https://bit.ly/2vd6YHG

מפרסם ההודעה
ד"ר אורנה נפתלי ראשת החוג ללימודי אסיה האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים, ירושלים 9190501 orna.naftali@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה