< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: הרפורמה בענף הסלולר בישראל (הילית כץ) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9070106/

הילית כץ "הרפורמה בענף הסלולר" מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה (מאי, 2019)

מחקר זה עוסק בבחינת הרגולציה ויישומה בישראל בפריזמה של שלוש רפורמות משמעותיות, שגיבושן ויישומן בישראל נפרשו על פני כעשור: הרפורמה בשוק הסלולר, רפורמת השמיים הפתוחים בענף ההובלה האווירית, והרפורמה בשוק החשמל. בפעם הראשונה נתבונן ברפורמות אלה ב"מבחן הזמן", מאז הוגי המדיניות החליטו על הצורך בהתערבות רגולטורית בשווקים ועד ליישומן של הרפורמות בשטח. המחקר בוחן את המושג רגולציה וכיצד התהווה בישראל לאורך השנים תוך ניסיון להתחקות אחרי טיבה של הרגולציה, הסיבות לריבוי רגולטורים, עודף רגולציה וטיוב הרגולציה; וממשיך לבחינת שלוש הרפורמות תוך ניסיון לענות על שאלת המחקר – האם בחלוף כעשור מאז תחילתן, הרפורמות השיגו את יעדיהן כפי שנקבעו במסמכי המדיניות. המחקר בוחן כיצד השפיעו על מצב המשק בכללותו: רמת הריכוזיות והתחרותיות בענף בו הן הופעלו; מידת הרווחיות של החברות הפועלות בענף; השפעה על תקציב המדינה; רמת התעסוקה; יוקר המחייה ורווחת הצרכנים בישראל.

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/refora_20.5.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה