< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי/ות תואר שלישי המתמחים בחקר ירדן [אריאל] דדליין=31.8.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9062620/

המחלקה ללימודי המזרח התיכון והמרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה באוניברסיטת אריאל מכריזים על הענקת מלגות מחייה לתלמידי/ות תואר שלישי המבקשים להתמחות בחקר ירדן.
המלגות מיועדות לתלמידי תואר שלישי מצטיינים/ות שמקדישים/ות את מלוא זמנם לפעילות מחקרית במסגרת המחלקה. המועמדים יהוו חלק מסביבת עבודה מחקרית מאתגרת ומעודדת המצויה בתהליך של צמיחה, יזכו להשתתף בכנסים ולפרסום מחקריהם במסגרת כתבי העת של המחלקה ומרכז המחקר.

מועמדים מתאימים יהיו זכאים:
– לפרס מחקר חודשי עד 7,000 ש"ח
– לפרס שכר לימוד

להגשת מועמדות יש לשלוח:
– קורות חיים
– גיליון ציונים בלימודי התואר הראשון והשני
– שמות של שני ממליצים
– תיאור קצר של תוכניותיכם המחקריות

את המסמכים יש לשלוח למייל ronenco76@gmail.com לא יאוחר מיום 31 באוגוסט 2019

מפרסם ההודעה
בשמת יפת bosmatyefet611@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת אריאל בשומרון, רמת הגולן, אריאל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה