< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: סמלי, דמיוני וממשי: מושגים יסודיים באוריינטציה הלאקאניאנית (אליאן זומרפלד) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9062206/

זומרפלד, א. (2019). סמלי, דמיוני וממשי: מושגים יסודיים באוריינטציה הלאקאניאנית. שיחות: כתב עת לפסיכותרפיה, כרך ל״ג, עמ׳ 126-134.

המושגים סמלי, דמיוני וממשי מופיעים מתחילת הוראתו של לאקאן ועד סופה. עיקר חשיבותם הוא בהיותם כלים לניתוח תופעות שונות בקליניקה, בחברה ובתרבות, וכן לעיון בסוגיות הקשורות למיקום האנליטיקאי בשיח הטיפולי ולהכוונת הריפוי. מושגים אלה גם משמשים כדי לעקוב אחר הדרך התיאורטית שעשה לאקאן לאורך שנות הוראתו והם ממשיכים לשמש כיום כדי לחקור תופעות קליניות בנות זמננו. אדון במאמר במושגים אלה, תוך התמקדות ביכולתם להבהיר תופעות הקשורות למיקומים השונים של האנליטיקאי בהעברה לפי הגישה הלאקאניאנית.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה