< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגות עמיתי מחקר בתחום יהדות המזרח [ישראל] דדליין=30.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051915/

מכון בן-צבי מכריז על הענקת מלגות עמיתי מחקר לחוקרים העוסקים בחקר יהדות ספרד וקהילות יהודיות בארצות המזרח בתקופה שמאז גירוש ספרד ועד ימינו.

עדיפות תינתן למחקרים העוסקים בקהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים ובעיקר לחקר הקהילות האלה: סוריה, לבנון, הודו, ארצות צפון אפריקה, מרוקו הספרדית, אתיופיה, בוכרה, הקהילות הספרדיות בבלקן, גיאורגיה, קווקז, עיראק, כורדיסטן ותימן, בתחומים הבאים: היסטוריה; ציונות; עלייה לארץ ישראל והגירה לארצות המערב; חינוך; שפה; הגות ויצירה תורנית וחילונית; אמנות; פולקלור; תרבות רוחנית וחומרית.

מצופה מהזוכים במלגה להשתתף באופן פעיל בפעילות המיועדת לעמיתי המחקר במסגרת מכון בן-צבי. מלגות המחקר יינתנו לתלמידים לתואר דוקטור ותלמידי מ"א במסלול המחקרי.

הזוכים במלגה יקבלו חלק מן הסכום מיד עם זכייתם ויתר הסכום יוענק להם עם סיום המחקר והגשתו.

על תלמידי מ"א להגיש את פירות מחקרם לכל היותר שנתיים לאחר קבלת המלגה.

על תלמידי הדוקטור להגיש את פירות מחקרם לכל היותר שלוש שנים לאחר קבלת המלגה.

למכון בן-צבי זכות הסירוב הראשונה לפרסום עבודותיהם של תלמידים שיזכו במלגות ובפרסים.

המלגות אינן מיועדות לחוקרים העוסקים בחקר יהודי המזרח בארץ ישראל או במדינת ישראל.

המעוניינים מתבקשים לשלוח את הצעת המחקר המפורטת שאושרה ושתי המלצות בצירוף קורות חיים וכן למלא את הטופס המצ"ב עד ליום חמישי 30/5/2019, כ"ה באייר, תשע"ט, לידי אפרת אבן בכתובת efrate@ybz.org.il לפרטים: 02-5398844.

קישור

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה