< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הצעות מחקר: תקינה ותחרות [עברית] דדליין להצעות=1.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051611/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

במסלול האקדמי המכללה למינהל בראשל"צ

קול קורא: מאי 2019

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא:

תקינה ותחרות

רקע:

תקינה מהווה כלי רגולטורי עוצמתי להגנה על שלום הציבור. בד בבד, תקינה יוצרת חסם סחר המכביד על כניסת מוצרים מתחרים למשק, הן מייצור מקומי והן מייבוא. שאלת היחס בין תקינה לתחרות היא מטרידה, ומחייבת למצוא את נקודת האיזון האופטימלית. בעקבות ועדת טרכטנברג והחלטת ממשלה 4191 מיום 29.1.2012, נעשו בארץ רפורמות בתחום זה שביטוין העיקרי הוא בהנחת מנגנונים לאימוץ תקינה בינלאומית, וזאת לצד הסמכת הממונה על התקינה לאשר למעבדות תקינה פרטיות להוציא אישורי תו תקן (חוק התקנים, התשי"ג-1953 תיקון מס' 10, 2013). בד בבד, תוקנו סעיפים בפקודת הייבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט–1979 בכל הנוגע לבדיקת התאמה של מוצרים לדרישות התקן. כשש שנים מהרפורמה, ראוי לבחון ולהעריך את השלכותיה להשיג את היעד של הפחתת הנטל הרגולטורי והגברת היבוא, לצד התייעלות המערך המנהלי המפקח על התקינה.

מרכז חת מזמין מחקרים כלכליים ומשפטיים, שמטרתם להמליץ על רמת התקינה היעילה בהתחשב בצרכים של תחרות. נבקש לבחון את תוצאות הרפורמה בחוק התקנים וכניסת של מעבדות פרטיות, וכיצד השפיעו על יעילות השווקים. נבקש לעיין במבט השוואתי על הרגולציה בתחום התקינה בארה"ב ובאירופה וכן לבחון את האפשרות לסמוך בישראל על תקנים זרים. המחקרים יכולים לעסוק בענפים שונים, תוך הבחנה בין מוצרים מסוגים שונים. אנו מעודדים מחקר שיעסוק ביעילות המעבר מפיקוח שלטוני להסתמכות על הצהרת יבואן, כפי שאומץ בחוק  ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015 ("חוק הקורנפלקס").

שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל. הצעות המחקר תובאנה לשיפוט אקדמי במרכז חת, והמרכז שומר על שיקול דעתו לאשר או לדחות הצעה. הודעת המרכז תימסר למציעים בתוך 60 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

מבנה הצעת המחקר: הצעת המחקר (עד 5 עמודים)  תכלול:

 • כותרת המחקר
 • תיאור כללי של הבעיה/הנושא
 • רקע מדעי/ספרותי, קשר לספרות מקצועית קיימת ותרומה למחקרים קיימים
 • מטרות המחקר – מטרה ראשית ומטרות משנה
 • השערות העבודה (עבור מחקרים איכותניים מובהקים ניתן לדלג על סעיף זה)
 • סוג המחקר ושיטות איסוף הנתונים
 • שיטות עיבוד הנתונים
 • תרומת המחקר:
  • ייחודיות המחקר – מידת החידוש והמקוריות
  • רלוונטיות המחקר – מידת הרלוונטיות לישראל
  • המלצות אפשריות למקבלי ההחלטות ותרומה לגיבוש המדיניות בתחום
 • אבני דרך ולוח זמנים מתוכנן
 • סעיפי הוצאות מתוכננות

פרטי החוקרים: יש לצרף קורות חיים של מגישי ההצעה  ורשימת פרסומים.

מסגרת הזמן: עבודת המחקר הסופית תוגש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום מסירת ההודעה על בחירת ההצעה.

כ-4 חודשים לאחר מסירת הודעה על בחירת ההצעה יוגש דו"ח התקדמות.

כ-4 חודשים לאחר מכן תוגש טיוטה מתקדמת; ייערך מפגש ביניים לפי שיקול דעתו של מרכז חת.

ייערך יום עיון במכללה למינהל בראשל"צ להצגת המחקר על ידי החוקרים/ות.

בתום 12 חדשים ממסירת ההודעה על בחירת ההצעה, תוגש עבודת המחקר הסופית (ללא תלות בקיומו או במועדו של יום העיון).

המרכז יוכל לפרסם את עבודת המחקר לפי שיקול דעתו, בין השאר באתר האינטרנט ובפרסומים של המרכז. העבודה תועבר לקריאה אנונימית של קורא חיצוני לפי שיקול דעתו של המרכז. החוקרים/ות יוכלו להציע את המחקר לפרסום בכתבי עת בארץ ובעולם, בציון שמו של מרכז חת כגורם מממן.

תשלום: עבור המחקר יינתן לחוקרים מענק בטווח שבין סך 20,000–40,000 ₪. סכום המענק יודע למציעים בד בבד עם מסירת ההודעה על קבלת הצעת המחקר, ולפי שיקול דעתו של המרכז. סכום זה מגלם בתוכו כל מס שיחול מכל סיבה שהיא. היה ועל ההצעה יחתמו מספר חוקרים/ות, המענק יחולק ביניהם. התשלום ייעשה כדלקמן:

תשלום ראשון (50% מהסכום) ישולם תוך 60 ימים מהצגת טיוטה מתקדמת.

תשלום שני (50% מהסכום) ישולם תוך 60 ימים ממסירת גרסה כתובה מלאה של העבודה בהתאם להנחיות המרכז.

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך 1.7.2019.

הצעות יש לשלוח למרכז חת, דוא"ל hethcenter@colman.ac.il

לשאלות ניתן לפנות אל ד"ר איריס סורוקר בדוא"ל: iris@soroker.co.il; ובטלפון: 050-7704035

בברכה,

השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/thkina_7.5.pdf

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה