< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים [חיפה] 16.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050606/

הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה
מכריזה על הענקת פרס בגובה 5000 ₪ לשנת תשע"ט:

הפרס יוענק להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי בתחום יהדות
מצרים בכל התקופות ובכל תחומי המחקר (כגון אמנות, היסטוריה, חברה, חינוך
יהודי, יחסים בינלאומיים, לשון, מוסיקה, מחשבת ישראל, ספרות, עיתונות,
פולקלור, פילוסופיה יהודית, תולדות קהילות יוצאי מצרים, תרבות וכד').
הפרס מיועד לתלמידי התואר השני והשלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל,
שהצעת המחקר שלהם אושרה בארבע השנים האחרונות, ולבעלי תואר שני ושלישי
שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל )עד שנתיים מיום אישור עבודת הגמר).
פרס מיוחד נוסף בגובה 5000 ש"ח יוענק להצעת מחקר או לעבודת מחקר העוסקת

בחקר הגירת יהודי סוריה למצרים במאות האחרונות.

יש לשלוח את תקציר הצעת המחקר או עבודת הגמר )עד 20 עמ' כולל רשימת מקורות
ונספחים( והמלצה של מנחה העבודה עד יום ראשון, י"ג בסיוון תשע"ט, 16 ביוני 2019 ,
לטל נוה, מרכזת ועדת הפרס, לכתובת: tnaveh02@campus.haifa.ac.il
הודעה על קבלת הפרס תימסר בדואר אלקטרוני לזוכה. הפרס יוענק בטקס מיוחד שייערך

באוניברסיטת חיפה במועד שיימסר עם הודעת הזכייה.

מפרסם ההודעה
טל נוה tnaveh02@campus.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה