< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: לעבודות מחקר, מטעם האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה. דדליין=1.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9042723/

האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה ממשיכה במסורת רבת שנים של הענקת פרסים לעבודות מחקר מצטיינות של חוקרים, בוגרי תוכניות מוסמך ודוקטורט, בתחילת דרכם המדעית. הפרסים יוענקו במסגרת הכנס השנתי ה- 45 של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה, שיתקיים בתאריך 29 במאי 2019.

האגודה פונה לחוקרים בראשית דרכם ולמנחיהם ומעודדת אותם לשלוח לתחרות את עבודות המחקר שלהם בתחומי עולם העבודה, שוק העבודה ויחסי העבודה.

עבודות המחקר שידורגו בשלושת המקומות העליונים, יזכו בפרסים כספיים.

תלמידים לתואר מוסמך או דוקטור וכן מי שקבלו תארים אלה החל משנת 2015 ואילך זכאים להגיש את עבודותיהם המחקריות. עבודות שיתקבלו הינן: מאמר או דו"ח מחקר בהיקף שלא יעלה על 7 עמודים (2,000 מילה). שפת העבודה המוגשת: עברית או אנגלית.

תיק המועמדות לפרס צריך לכלול שלושה קבצים:

 1. עבודת המחקר
 2. תקציר
 3. עמוד שער מזוהה ובו פרטים אישיים

בכדי לאפשר הערכה אנונימית של העבודות, יש להסיר מקובץ עבודת המחקר ומקובץ התקציר כל אפשרות לזיהויו של הכותב.

העבודה תיכתב ברווח כפול ובגופן דוויד "12" ובתחילתה יופיע כותר.

קובץ התקציר יכלול לא יותר מ- 200 מילים ועליו לכלול כותר ותקציר בלבד.

עמוד השער יכלול את כותרת העבודה, שמו של מגיש המאמר, שם/ות מנחה/י העבודה, כתוב/ות הדוא"ל ומספרי הטלפון שלה/ו/הם, השתייכותו המוסדית של החוקר, מס' טלפון שלו/ה וכתובת דוא"ל עדכנית ליצירת קשר.

עבודות יש להעביר באמצעות הדואר האלקטרוני לפרופ' רן חרמש לכתובת rancherm@bgu.ac.il.

המועד האחרון להגשת החומר – 1/5/2019.

בהמשך, מוצגים הקריטריונים שלאורם תיבחנה העבודות ותבחרנה המצטיינות שביניהן. הצגתם המוקדמת של הקריטריונים מיועדת להבהיר לכותבי העבודות ולמנחיהם את דרישות התחרות ולהקל עליהם את הכנת החומר להגשה.

בשם הועדה המארגנת ובשמי הנך מתבקש להפיץ מידע זה בין חברי הסגל שלכם ובין התלמידים והבוגרים של מוסדכם. נודה על כל פרסום, עידוד והמרצה, שיסייעו לנו לקדם עשייה מחקרית בתחום יחסי העבודה והבטחון הסוציאלי.

בשם הועדה המארגנת של הכנס,

פרופ' רן חרמש

—————

אמות מידה לשיפוט עבודות

הקריטריונים הבאים ישמשו להערכת עבודות המחקר שיוגשו לתחרות פרסי המחקר של האגודה הישראלית לחקר יחסי העבודה:

 • הקף ואיכות השימוש ברקע תיאורטי
 • תרומת המחקר לתיאוריה/קונספטואליזציה בתחומי עולם העבודה, שוק העבודה ויחסי העבודה
 • תרומת המחקר להבנת המציאות ולפתרון בעיות בתחומים הנזכרים
 • איכות והתאמת שיטת המחקר (איסוף נתונים, מדגם, שיטת ניתוח וכו')
 • רמת כתיבה
 • רשימת מקורות
 • הערכה מסכמת
 • חדשנות

בונוס: פרסום או הצגה בכנס (במידה שהעבודה או חלק ממנה התקבל כמאמר לפרסום או הצגה בכנס, לצרף אסמכתאות לכך).

יש להדגיש כי תחומי המחקר הנזכרים הם אינטרדיסציפלינריים, והקריטריונים המוצעים אינם נוגעים בהבדלים בין דיסציפלינות ואין בהם כל העדפה לדיסציפלינה כזו או אחרת.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה