< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עבודה זמנית - תלמיד/ת מחקר: חינוך ומדיניות [ירושלים] דדליין=28.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9042127/

דרוש/ה תלמיד/ת מחקר לכתיבת סקירת ספרות אקדמית בנושא תחומי לימוד חדשים
ליזמה למחקר יישומי בחינוך דרוש/ה תלמיד/ת מחקר בעל/ת רקע בחינוך ובמחקר מדיניות.

משימת הכתיבה כוללת איתור חומרים אקדמיים ומסמכי מדיניות בנושא תחומי לימוד חדשים, והכנת סיכום אינטגרטיבי שלהם. התוצר ישמש את התהליך הלימודי של ועדת מומחים לנושא התאמת תוכניות הלימוד וחומרי הלימוד למאה ה-21. פרק הזמן לביצוע משימת הכתיבה הוא חודש וחצי, והתשלום הוא 4000 ₪. תוצר ראשוני יידרש כשבועיים מתחילת העבודה. מְרכֵּז קבוצת העבודה ינחה את תהליך הכתיבה ויערוך את הטקסט בסופו.

תיאור הסקירה המבוקשת:

המאה ה-21 מתאפיינת בשינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים המתרחשים במהירות. על מנת להכשיר את התלמידים לחיים במאה ה-21 בחרו מדינות שונות לאמץ תחומי לימוד חדשים, כלומר, תחומי לימוד שלא נלמדו בעבר בבתי הספר. ועדת המומחים מזמינה סקירה ממוקדת ותמציתית שתעסוק בתחומי לימוד חדשים בבתי הספר בישראל ובעולם וכן תחומי לימוד שחוקרים או אנשי מדיניות תומכים בכלילתם בתוכנית הלימודים בעתיד.

הסוקר הנבחר יתבקש לבחון את הנושאים הבאים:

1. אילו תחומי לימוד חדשים ניתן למצוא בתוכניות לימודים של מדינות שונות ובמחקרים אקדמיים בנושא? אילו תחומי לימוד חדשים חוזרים על עצמם בכמה מקורות (נירות מדיניות ותוכניות לימודים של מדינות שונות וכן מאמרים אקדמיים)?

2. יש לפרט באילו מדינות נכללים תחומי הלימוד שאותרו, ובאיזה אופן (היקף, שכבת גיל, חובה\רשות וכו').

3. מהו הרציונל להכללת תחומי הלימוד שאותרו בתוכנית הלימודים? לאילו מטרות חינוכיות הם תורמים?

4. האם יש בעיות ואתגרים חוזרים ונשנים בספרות ובמסמכי מדיניות לגבי תחומי הלימוד הללו, ואם כן כיצד מתמודדים עימם?

הכותב\ת יתבקש\תתבקש לכתוב מסמך בן 12-10 עמודים ובו יוצגו ממצאי הסקירה. המסמך יכלול שלושה פרקים: פרק א' יכלול טבלה שתענה על שני הסעיפים הראשונים שהוצגו לעיל; פרק ב' יענה על הסעיף השלישי, ופרק ג' יענה על הסעיף הרביעי. נוסף על כך, יכלול התוצר פרק מבוא באורך עמוד אחד, ובו יוצגו הקריטריונים לבחירת הנושאים ותיאור שיטת החיפוש שנעשתה למציאתם. לבסוף יכלול התוצר עמוד סיכום, ובו יוצגו מסקנות והכללות לגבי תחומי לימוד חדשים בעולם.

יש לשלוח קורות חיים ודוגמת כתיבה רלוונטית (כגון פרק מתוך עבודת מחקר קודמת) עד לתאריך 28.04.19 אל עודד בושריאן oded.education@academy.ac.il, מהיזמה למחקר יישומי בחינוך.

http://education.academy.ac.il/Lectures/Entry.aspx?nodeId=1045&entryId=21132

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
כתובת מלאה
היזמה למחקר יישומי בחינוך, גבעת רם, כפר ההייטק, ביתן 4.2 - ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה