< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הודעה שנייה // פרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' אלסברג לשנת תש"פ. דדליין=1.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9042117/

 • קול קורא – לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' אלסברג לשנת תש"פ (2019)האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין בזאת הצעות והמלצות למועמדויות לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' אלסברג לשנת תש"פ (2019).
  הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע שיתקיים ברבעון האחרון של שנת 2019.בהתאם למורשתו של פרופ' אלסברג הפרס יחולק לשניים:
  • לחוקר/ת שכתב/ה מחקר בתחומי הארכיונאות או בנושאים משיקים בתחום מדעי המידע העונים להגדרות המופיעות מטה ( אינם/ חייבים/ות להיות חברי האיגוד)
  • לתלמיד/ה מצטיין/ת בלימודי ארכיונאות (חבר/ת איגוד)המלצה לקבלת פרס לתלמיד/ה מצטיינים תוגש ע"י מרצים המלמדים את מקצועות הארכיונאות או תחום מדעי המידע.העבודה הזוכה, בגרסה לפרסום, תופיע בפרסומי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. הזוכה זכאי לפרסם את עבודתו בכל במה אחרת.

  זכאים להגיש עבודות:
  * מי שקיבל/ה תואר אקדמי (מ"א, דוקטורט) על עבודת מחקר בתחום הארכיונאות
  * ארכיונאים/ות או עוסקים הקרובים למקצוע אשר כתבו/ כותבים עבודות בתחומים המוצעים מטה

  העבודות יעברו שיפוט של ועדת הפרס.
  הרכב ועדת הפרס לא יכלול מורה או מנחה של המועמדים/דות לפרס.

  ניתן להגיש עבודות שנעשו בתחומים המפורטים עד חמש שנים מיום השלמת ו/או אישור העבודה.

  הנחיות להגשת העבודה:
  עבודות תיאורטיות, כוללניות ו/או מקרי מבחן במתכונת של חיבוריים מחקריים: הצגת הנושא, שאלת או שאלות מחקר, ספרות מקצועית, דיון, סיכום ומסקנות.
  יש למלא את דף הפרטים האישיים של החוקר (טופס מצורף)

  העבודה תוגש עד לתאריך 01/09/2019 ותשלח בדו"אל לכתובות הבאות:
  אילנה אלון : mazkirut.aia@gmail.com נוני ירון: haverot.aia@gmail.com

  נושאים רלוונטיים למחקר בתחום מדע הארכיונאות (archival science ) ובתחום מדעי המידע ( information science):
  הערכת חומר ארכיוני
  מטה דאטה ואיחזור מידע
  שירות והנגשה למשתמשים
  התנהגות משתמשים
  טיפול בחומר אור-קולי
  מדיניות סריקה
  רשומות אלקטרוניות
  ניהול רשומות מסורתיות ודיגיטליות
  אתרי אינטרנט בשירות הארכיון
  ארכיונים אישיים
  ארכיונים עסקיים
  מדיניות חשיפה
  שימור ושיקום
  ארכיונים כסוכני חינוך, תרבות, זהות וכו'
  ניהול סיכונים והתאוששות מאסון
  היבטיים משפטיים בעבודת הארכיון

  כל הפרטים , הנושאים וטופס הרשמה מופיעים בקישור לאתר האיגוד

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?577

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה