< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): חידושים: כתב עת לחקר תולדות יהודי גרמניה (דורון אברהם) (עברית) דדליין לתקצירים=1.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9040904/

קול קורא להגשת מאמרים
חידושים: כתב עת לחקר תולדות יהדות גרמניה

חידושים הוא כתב עת אקדמי שפיט המתפרסם בשפה העברית ורואה אור פעם בשנה במסגרת מכון ליאו-בק בירושלים.

כתב העת מבקש לעורר את הדיון בדבר ההיסטוריה של יהדות גרמניה והמרחב הדובר גרמנית לאורך ההיסטוריה. בהקשר זה יש לציין כי כתב העת מתייחס להיסטוריה במובנה הרחב והמאמרים יכולים לעסוק בהיבטים שונים של הפרספקטיבה ההיסטורית: תרבות, פילוסופיה, חברה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ספורט ואמנות. כמו-כן, יתקבלו לשיפוט גם מאמרים שעניינם באינטראקציה של יהודי המרחב הגרמני עם יהודים ולא-יהודים מתרבויות וממקומות אחרים, באירופה ומעבר לה. מבחינה זו מבקש כתב העת להרחיב את השיח אודות יהודי גרמניה גם להקשרים בינלאומיים וגלובליים רלוונטיים, ולפתוח את הדיון גם לנקודת המבט הטראנס-לאומית. בהתאם לכך משמש כתב העת אכסניה לשיח מחקרי חדשני הן עבור חוקרים בכירים והן עבור חוקרים צעירים.

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים לשלוח למערכת מאמרים מקוריים שלא התפרסמו בעבר. במקרים חריגים יישקל פרסום של מאמרים שהופיעו בעבר בכתבי עת נבחרים, ובתנאי שכתב היד שיישלח למערכת יהיה בשפה העברית.

את המאמרים יש לשלוח למערכת בדואר אלקטרוני עד לתאריך ה-1 ביולי 2019 (לכתובת הדוא"ל: chidushim@gmail.com)
על פי ההנחיות המופיעות באתר מכון ליאו בק.

https://www.leobaeck.org/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%9B-2/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה