< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה בכיר/ה: לימודי אפריקה [תל אביב] דדליין=30.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031615/

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר בתחום לימודי אפריקה.

המשרה פתוחה לחוקרות ולחוקרים שתחום התמחותם: היסטוריה של אפריקה שמדרום לסהרה במאות העשרים והעשרים ואחת עם העדפה לשילוב בין היסטוריה פוליטית להיסטוריה חברתית ותרבותית.

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית, יכולת לבצע מחקר עצמאי בהיסטוריה של אפריקה שמדרום לסהרה בתקופה האמורה וללמד שיעורים בתחום זה.

מועמדות ומועמדים שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות להציע את מועמדותם. המשרה תאויש בחודש אוקטובר 2019.

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש"פ. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון. הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל פרופ' מאיר ליטבק, ראש החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978 או בדוא"ל schoolofhist@tauex.tau.ac.il כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות מן הממליצים לכתובת הנ"ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות: 30/4/19

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

מפרסם ההודעה
יעל לוי yaelevy@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אונברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה