< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס המכון לחקר יהדות תימן למאמר מצטיין [ישראל] דדליין=15.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9022224/

המכון לחקר יהדות תימן שליד האגודה לטיפוח חברה ותרבות, יעניק השנה פרס ע"ס 5000 ₪ למאמר מצטיין בתחום חקר יהדות תימן.

חוקרות וחוקרים מכל הדיסציפלינות הרלבנטיות, מוזמנים להציע מאמר מפרי עטם העוסק בחקר יהדות תימן.

לפרס לשנת תשע"ט ניתן להגיש מאמר שאושר לפרסום בכתב עת שפיט בלבד, במהלך שנת תשע"ח, ולא יאוחר מיום ג' בטבת תשע"ט, 31/12/2018.

את המאמר, יחד עם פרטי המחבר/ת ואישור בדבר קבלת המאמר לפרסום, יש לשלוח עד ולא יאוחר מיום ח' באדר שני תשע"ט 15/3/19, בדואר אלקטרוני לכתובת: ariel.malachi@biu.ac.il.

הזוכה מתחייב ליתן הרצאה קצרה ולהשתתף בטקס הענקת הפרס, שייערך במעמד נציגות המכון ואורחים נוספים.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה