< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת נעמי ועובדיה בן-שלום לדוקטורנט/ית מצטיינ/ת בחקר יהדות תימן [ישראל] דדליין=1.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9022223/

המכון לחקר יהדות תימן, יעניק השנה מלגה בסך 15,000 ₪ לדוקטורנט/ית מצטיינ/ת שעבודת הדוקטור שלו/ה עוסקת ביהדות תימן, והנמצא/ת בשלבים האחרונים של כתיבת הדיסרטציה.

המועמד/ת חייב/ת להיות בעל/ת מצויינות אקדמית, דובר/ת אנגלית ברמה טובה, בעל/ת ידע נדרש למחקר בשפה הערבית, ובעל/ת פוטנציאל להיות חוקר/ת מוביל/ה בתחום.

על המועמד/ת לשלוח קורות חיים מלאים הכוללים רשימת פרסומים ותדפיסי פרסומים (אם ישנם). בנוסף, על המועמד/ת לשלוח את הצעת המחקר כפי שאושרה, דוגמאות לפרקים מן הדיסרטציה אשר כבר נכתבו, ונייר עמדה בו המועמד/ת יתאר את הפרופיל המחקרי שלו, ויסביר מדוע לדעתו מחקרו ראוי לקבל את מלגת בן-שלום. על המועמד/ת לציין גם את מועד ההגשה המוערך להגשת הדיסרטציה.

בנוסף, יש לשלוח שלוש המלצות: המלצת המנחה, המלצת דיקן/ית הפקולטה ו/או ראש/ת המחלקה בהם המועמד/ת לומד/ת, והמלצת חבר/ת סגל אקדמי נוסף מכל מוסד אקדמי מוכר. על כל אחד מן הממליצים להתייחס לכל הקריטריונים שהוזכרו לעיל, ולפרט מדוע לדעתו/ה ראוי/ה המועמד/ת לקבל את מלגת בן-שלום.

את כל החומר, למעט ההמלצות, על המועמד/ת לשלוח עד ליום כ”ה באדר שני 1/4/19, לכתובת: ariel.malachi@biu.ac.il. את ההמלצות, על כל אחד מהממליצים לשלוח במישרין לכתובת הדואר האלקטרוני הנ”ל, עד לאותו מועד.

הזוכה במלגה מתחייב/ת לציין בדיסרטציה את היותו מלגאי נעמי ועובדיה בן-שלום, כמו גם בכל פעילות אקדמית ממועד קבלת המלגה ועד לאישור הדיסרטציה. הזוכה מתחייב גם ליתן הרצאה קצרה ולהשתתף בטקס הענקת הפרס, שייערך במעמד נציגות המכון ואורחים נוספים. מחצית מסכום מלגת בן-שלום תועבר לזוכה לאחר הכרזת הזכייה במלגה, ומחצית לאחר אישור הדיסרטציה.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added