< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: חבר/ת סגל אקדמי בכיר בלימודי ישראל [רעננה] דדליין=11.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9021601/

למחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות דרוש/ה חבר/ת סגל אקדמי בכיר בלימודי ישראל. מפורטים הכישורים הנדרשים, אילו פרטים לשלוח ולאן. מצורפת מודעת הדרושים שהפיצה האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח לכותבת המייל history.of.Israel@openu.ac.il

  • קורות חיים
  • תקציר הדוקטורט והספר
  • ביוגרפיה מחקרית ותכניות למחקר עתידי
  • מכתב פנייה הכולל תיאור התרומה הפוטנציאלית לתכנית הלימודים בהיסטוריה – לימודי ארץ ישראל באוניברסיטה הפתוחה
  • שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על-ידי הממליצים ישירות לכתובת זו.

Message publisher
הילה שפר hilash@openu.ac.il 09-7781395
Full address
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added