< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הארכה // שתי מלגות קיום לתואר שלישי לשנת תש"פ במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות [שדה בוקר] דדליין חדש=31.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021220/

דדליין חדש 31.3.19

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שתי מלגות קיום לתואר שלישי לשנת תש"פ

א. מנהיגותו של דוד בן-גוריון: היבטים תיאורטיים, מבניים, היסטוריים או השוואתיים

ב. תנועת העבודה העירונית: חברה, פוליטיקה ואידאולוגיה בישראל

קבוצת המחקר 'המחשבה הפוליטית של דוד בן-גוריון' תעניק שתי מלגות קיום ללימודי תואר שלישי במרכז ללימודי ישראל, במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המלגות מיועדות לתלמידים.ות מצטיינים.ות במדעי הרוח והחברה, בוגרי.ות תואר שני במסלול מחקרי שציון הגמר שלהם.ן הוא 90 ומעלה (ייבחן מסלול ישיר למסיימים את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה).

תלמיד.ת הדוקטורט יהיה/תהיה חלק מקבוצת מחקר בראשות פרופ' אבי בראלי. חברי וחברות הקבוצה, חוקרים.ות מתחומי מדעי הרוח והחברה, עוסקים.ות בתפקיד שמילאה מנהיגותו של דוד בן-גוריון בעיצוב החברה והפוליטיקה של מדינת ישראל ובמנהיגותו בזמן המעבר של תנועת העבודה מיישוב למדינה ריבונית.

א. מנהיגותו של דוד בן-גוריון: היבטים תיאורטיים, מבניים, היסטוריים והשוואתיים

המחקר יעסוק בבחינת מנהיגותו של דוד בן-גוריון באמצעות כלי ניתוח מתחום לימודי המנהיגות. תחומי הדעת הרלוונטיים: היסטוריה פוליטית, סוציולוגיה פוליטית ומדעי המדינה. טווח הזמן: משנות ה-20 עד שנות ה-60 של המאה העשרים. סוגיות לדוגמה: יחסי גומלין בין מחשבה למעשה; יחסי מנהיג-ציבור; בינוי של סמכות ומקורה; עיצוב מערכות פוליטיות ומנהליות; דרכים של גיוס פוליטי; תהליכי קבלת החלטות.

ב. תנועת העבודה העירונית: חברה, פוליטיקה ואידאולוגיה בישראל

המחקר יעסוק בהתפתחות תנועת העבודה הישראלית בעיר, להבדיל מההתיישבות העובדת. טווח הזמן: 1977-1949. סוגיות לדוגמה: סוציאליזם, לאומיות וממלכתיות במחשבת תנועת העבודה; זירת המפלגות של תנועת העבודה; חלוקת משאבים (דיור, חינוך, בריאות, תעסוקה, שכר); ייצוג, שוויון ושיתוף בפוליטיקה של תנועת העבודה; התפתחות היחסים המעמדיים; קליטת העולים מארצות האסלאם; מרכז ופריפריה.

על המועמדים.ות להגיש את המסמכים הבאים:

  • מכתב על כוונות מחקר הכולל תיאור תחומי עניין ושאלות מחקר אפשרויות
  • קורות חיים ורשימת פרסומים
  • גיליונות ציונים של התארים הקודמים
  • שני מכתבי המלצה, אחד מהם ממנחה.ת התואר השני

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 17/3/2019 (דוא"ל:einavmel@bgu.ac.il ).

את מכתבי ההמלצה יש להעביר ישירות מן הממליצים לכתובת הדוא"ל: einavmel@bgu.ac.il

מועמדים.ות שיימצאו מתאימים.ות, יוזמנו להציג את תכנית המחקר שלהם.ן ב- 16/4/2019

במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה-בוקר.

http://in.bgu.ac.il/bgi/DocLib/DBG-Scholars.pdf

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה