< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: בית הספר טרומן ללימודים שלום: תמיכה בדוקטורנטים במדעים הניסויים שלמחקרם עשויה להיות השלכה על חקר השלום ו/או קידומו [ירושלים] דדליין=8.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021215/

לדוקטורנטים/ות הלומדים/ות או שירשמו ללימודים בשנה"ל 2019/2020 באחת הפקולטות במדעים הניסויים של האוניברסיטה העברית.

למחקר הקשור לחקר השלום, בנושאים הבאים: המזרח התיכון; הסכסוך הישראלי-פלסטיני; סוגיית ירושלים.

חבילת סיוע הכולל נסיעות ופרסומים לדוקרטורנטים במדעים הניסויים, העוסקים במחקר שעוסק בטכנולוגיה שעשויה לתקום לקידום השלום.

המועמדים חייבים להיות דוקטורנטים רשומים (לפחות בשלב א') באחת המחלקות באוניברסיטה העברית. הדוקטורנטים חייבים בנוכחות במכון טרומן, קמפוס הר הצופים, לפחות יום אחד במהלך החודש, השתתפות בקורסים מרוכזים בנושא חקר השלום, השתתפות בסמינר חוקרים דו-שבועי בנושא חקר וקידום השלום, וארגון כנס בינ"ל ו"כנס טרומן לשלום".

מטרת בי"ס טרומן לשלום היא להקים קהילה אינטר-דיסציפלינרית של דוקטורנטים מעולים, העוסקים בחקר השלום, במיוחד בהקשר של המזה"ת, ולאפשר להם להתמקד במחקרם תוך הענקת תנאים תומכים חשובים נוספים.

מפרסם ההודעה
trumanevents@savion.huji.ac.il 025881957
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה