< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: בית הספר טרומן ללימודים שלום: תמיכה בדוקטורנטים במדעים הניסויים שלמחקרם עשויה להיות השלכה על חקר השלום ו/או קידומו [ירושלים] דדליין=8.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9021215/

לדוקטורנטים/ות הלומדים/ות או שירשמו ללימודים בשנה”ל 2019/2020 באחת הפקולטות במדעים הניסויים של האוניברסיטה העברית.

למחקר הקשור לחקר השלום, בנושאים הבאים: המזרח התיכון; הסכסוך הישראלי-פלסטיני; סוגיית ירושלים.

חבילת סיוע הכולל נסיעות ופרסומים לדוקרטורנטים במדעים הניסויים, העוסקים במחקר שעוסק בטכנולוגיה שעשויה לתקום לקידום השלום.

המועמדים חייבים להיות דוקטורנטים רשומים (לפחות בשלב א’) באחת המחלקות באוניברסיטה העברית. הדוקטורנטים חייבים בנוכחות במכון טרומן, קמפוס הר הצופים, לפחות יום אחד במהלך החודש, השתתפות בקורסים מרוכזים בנושא חקר השלום, השתתפות בסמינר חוקרים דו-שבועי בנושא חקר וקידום השלום, וארגון כנס בינ”ל ו”כנס טרומן לשלום”.

מטרת בי”ס טרומן לשלום היא להקים קהילה אינטר-דיסציפלינרית של דוקטורנטים מעולים, העוסקים בחקר השלום, במיוחד בהקשר של המזה”ת, ולאפשר להם להתמקד במחקרם תוך הענקת תנאים תומכים חשובים נוספים.

Message publisher
trumanevents@savion.huji.ac.il 025881957
Full address
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added