< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: 70 שנה זה רק תרוץ... מערכת החינוך בישראל מחוק חינוך חובה (1949) ועד היום [ירושלים 09/19] דדליין=5.5.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9020503/

קול קורא לכנס – 70 שנה  זה רק תרוץ… מערכת החינוך בישראל מחוק חינוך חובה (1949) ועד היום

י”ח באלול תשע”ט, 18  בספטמבר 2019, יד יצחק בן-צבי ירושלים

‘חוק לימוד חובה’ שהתקבל ב-18 בספטמבר 1949 היה לאחד החוקים הראשונים שחוקקה הכנסת. אל חוק זה, המצביע על אחריותה של המדינה במתן שירותי חינוך לאזרחיה, נוסף בשנת 1953 חוק החינוך הממלכתי. החוק שנולד מתוך ויכוח על הפעלתן של מערכות חינוך נפרדות הגדיר לראשונה את מטרות החינוך הממלכתי במדינה. בחלוף השנים הוכנסו בחוק זה תיקונים רבים המשקפים עמדות אידיאולוגיות משתנות וצרכים פדגוגים, ונוספו עוד חוקים – האחרונים שביניהם רק בשנה האחרונה. שינויים אלו הם במידה רבה בבואה להיסטוריה  החברתית-תרבותית  והפוליטית של המדינה.

עם זאת, החקיקה היא רק אחד הגורמים שהשפיעו על פעילותה של מערכת החינוך, המונעת בראש ובראשונה על ידי משרד החינוך, ולצידו  מחברי ספרי הלימוד, מחברי בחינות הבגרות וגם גורמים פרטיים. גם לצבא נגיעה והשפעה על המערכת, ובעשורים האחרונים ההורים הפכו להיות גורם משפיע משמעותי.

ביום העיון לציון 70 שנה למיסוד החינוך במדינת ישראל אנו מבקשים לבחון היבטים שונים בפעילות מערכת החינוך, להציע ‘מבטי על’ על התפתחותה ולהעריך את תחומי הפעילות השונים והשינויים שחלו בה, במטרה להכירה בדרך מעמיקה יותר  ולבחון בכך גם את עתידה.

אנו מזמינים הצעות להרצאות ולמושבים במכלול הנושאים המצורפים ומעבר להם:

 • מערכת החינוך בראי החקיקה והשפעת הכנסת על דמותה של מערכת החינוך
 • שינויים במדינות משרד החינוך בסוגיות ליבה פדגוגיות (אזרחות, היסטוריה, מדעים וכו’)
 • השפעתן על המערכת של דמויות מופת – אנשי רוח, אנשי חינוך, אנשי מנהל, שרים ואנשי ציבור
 • התפתחותן של בחינות הבגרות ומידת השפעתן על הלמידה והידע של התלמידים
 • השינוי במעשה החינוכי שמחוץ לכיתה (הטיול, המסע ופעילויות נוספות)
 • שינויים במעמד המורה/התלמיד והשלכותיהם על פעילות מערכת החינוך
 • שינויים במבנה בית הספר והתאמתו לשינויים במערכת
 • מגמות בהכשרת מורים
 • מערכת החינוך בעידן ההפרטה ואי-השוויון  – טיפוח? קיפוח?
 • המבנה הארגוני של מערכת החינוך והשפעתו על פעילותה בשדה
 • האחר או האני? –סוגיות בהוראה של עדות שונות, קהילות שונות, מיעוטים ובני דתות אחרות
 • חינוך לשלום – האם היה? האם קיים?
 • חינוך לערכים (משתנים)
 • מערכת החינוך לאוכלוסיית המיעוטים – מעמסה או הזדמנות ליצירת הזדהות?
 • נושאים מושתקים – על מה לא מדברים במערכת החינוך?

הכנס מיועד לחוקרות ולחוקרים בתחומי הדעת השונים העוסקים בנושאי חינוך או בתחומים המשיקים לתחום. הצעות להרצאות יכללו כותרת, תקציר בן 300 מלים לכל היותר ופרטי הדובר/ת (שם, מוסד ודוא”ל). הצעות למושבים יורכבו מעד שלוש הרצאות, ויכללו את כותרת המושב המוצע, תקצירי הרצאות ופרטי היו”ר, הדוברים/ות ומארגן/ת המושב (שם, מוסד ודוא”ל).

הצעות יש להגיש עד ה-5 במאי 2019  לכתובת מייל: 70education@gmail.com

תשובות יינתנו עד ה – 20 ביוני 2019

חברי הוועדה המארגנת (סדר א- ב)

יובל דרור (אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי); אסף זלצר (אוניברסיטת חיפה); נירית רייכל (המכללות האקדמיות גורדון וכנרת); אורית רמון (האוניברסיטה הפתוחה); טלי תדמור-שמעוני (אוניברסיטת בן-גוריון)

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added